Regulamin Promocji

Regulamin PDFRegulamin promocji
„- 15 % na bilety do Rodzinnego Parku Tematycznego Magiczne Ogrody”

Organizator Promocji
Organizatorem Promocji „- 15 % na bilety do Rodzinnego Parku Tematycznego Magiczne Ogrody” (zwanej dalej „Promocją”) jest Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34, adres elektroniczny: biuro@funpark.biz.pl, tel: +48 511 273 340 (zwany dalej „Organizatorem”).
Przyjmuje się, że Uczestnik Promocji zapoznał się z Regulaminem Promocji oraz Regulaminem Sprzedaży Rodzinnego Parku Tematycznego Magiczne Ogrody.
Okres trwania Promocji
1. Promocja jest organizowana na terytorium Polski w okresie od dnia 11.06.2018 roku od godz. 15:30 do dnia 22.06.2018 roku do godziny 23:59 (zwanego dalej „Okresem Promocji”).
2. Promocja może zostać zakończona wcześniej przez Organizatora, w przypadku odwołania Promocji, o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej: www.magiczneogrody.com/regulamin
Uczestnicy Promocji
1. Uczestnikami Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnik może zakupić w ramach Promocji dowolny rodzaj biletów objętych Promocją oraz dowolną ilość biletów, pod warunkiem dokonania zakupu biletów za pośrednictwem strony www.bilety.magiczneogrody.com.
Zasady Promocji
1. Promocją objęte są wyłącznie bilety elektroniczne zakupione on-line na stronie: www.bilety.magiczneogrody.com.
2. Promocja obejmuje następujące rodzaje biletów:
a) bilet grupowy rodzinny dla 3 osób – cena w Promocji 92,65 zł –
(bilet przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, przy czym należy pamiętać, że osobom niepełnoletnim zawsze musi towarzyszyć osoba pełnoletnia cena regularna 109 zł);
b) bilet grupowy rodzinny dla 4 osób – cena w Promocji 118,15 zł –
(bilet przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, przy czym należy pamiętać, że osobom niepełnoletnim zawsze musi towarzyszyć osoba pełnoletnia cena regularna 139 zł);
c) bilet „każda następna osoba” 1 osobowy – cena w Promocji 28,90 zł –
(bilet przeznaczony jako dodatkowy dla biletów grupowych , cena regularna 34zł);
d) bilet ulgowy – cena w Promocji 31,45 zł –
(bilet przeznaczony dla dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia oraz dla osób, które ukończyły 60 rok życia, cena regularna 37 zł)
e) bilet normalny – cena w Promocji 37,40 zł –
(bilet przeznaczony dla osób pomiędzy ukończonym 15 rokiem życia a 60 rokiem życia, regularna cena 44 zł).
3. Bilet zakupiony w Promocji będzie można wykorzystać jednorazowo w terminie do dnia 30.09.2018 roku.
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora – Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy lub elektronicznej na adres: bilety@magiczneogrody.com
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu, adres email, opis problemu i wskazanie przyczyn reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia przez Uczestnika, termin na jej rozpatrzenie zaczyna bieg od daty jej prawidłowego uzupełnienia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora.
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z Promocją lub w postępowaniu reklamacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Promocją, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, rozpatrywania reklamacji oraz w celu sprawozdawczości finansowej. 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fun Park Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604. 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, żądania usunięcia danych ze zbioru w każdym czasie, a także zaprzestania ich przetwarzania. Organizator informuje, że podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji i rozpoznania reklamacji. 4. Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie: www.magiczneogrody.com. 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji oraz jej przebieg. 3. Regulamin Promocji może zostać zmieniony oraz odwołany przez Organizatora poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu Promocji lub odwołania Promocji na stronie: www.magiczneogrody.com. Zmiana Regulaminu Promocji lub odwołanie Promocji pozostają bez wpływu dla Uczestników, którzy skorzystali z Promocji przed zmianą Regulaminu Promocji lub jej odwołaniem. 4. Promocja objęta Regulaminem Promocji nie łączy się z innymi promocjami.

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

  • codziennie
10:00 - 19:00