Regulamin Promocji

Regulamin promocji
„Początek lata z Magicznymi Ogrodami – promocja -20 % na zakup biletów online

Organizatorem Promocji „Początek lata z Magicznymi Ogrodami – promocja -20 % na zakup biletów online” (zwanej dalej „Promocją”) jest Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34, adres elektroniczny: biuro@funpark.biz.pl, tel: +48 511 273 340 (zwana dalej „Organizatorem”).

Okres trwania Promocji

Promocja jest organizowana na terytorium Polski w okresie od dnia 27 czerwca 2019 roku od godz. 10:00 do dnia 30 czerwca 2019 roku do godziny 23:59 (dalej „ Okres Promocji”).

Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnik może zakupić w ramach Promocji dowolny rodzaj biletów objętych Promocją oraz dowolną ilość biletów, pod warunkiem dokonania zakupu biletów za pośrednictwem strony www.bilety.magiczneogrody.com.

Zasady Promocji

1. Promocją objęte są wyłącznie bilety wskazane poniżej zakupione on-line na stronie: www.bilety.magiczneogrody.com.

2. Promocja obejmuje następujące rodzaje biletów:

a) bilet grupowy rodzinny dla 3 osób – cena w Promocji 100,80 złotych –

(bilet przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, cena regularna 126,00 złotych);

b) bilet grupowy rodzinny dla 4 osóbcena w Promocji 135,20 złotych

(bilet przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, cena regularna 169,00 złotych);

c) bilet „każda następna osoba” 1 osobowycena w Promocji 34,40 złotych –

(bilet przeznaczony jako dodatkowy dla biletów grupowych , cena regularna 43,00 złotych);

d) bilet ulgowy – cena w Promocji 34,40 złotych –

(bilet przeznaczony dla dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia oraz dla osób, które ukończyły 60 rok życia, cena regularna 43,00 złotych)

e) bilet normalny – cena w Promocji 41,60 złotych –

(przeznaczony dla osób pomiędzy ukończonym 15 rokiem życia a 60 rokiem życia, regularna cena 52,00 złotych).

3. Bilet zakupiony w Promocji będzie można wykorzystać w terminie do dnia 30 września 2019 roku. Możliwość wykorzystania biletu może zostać wydłużona w przypadku wydłużenia sezonu 2019, o czym Organizator poinformuje na stronie oraz fanpage’u parku.

4. Z promocji nie mogą skorzystać osoby, które zakupiły bilet powrotny, bilet urodzinowy, bilet dla maluszka i bilet dla osoby z niepełnosprawnością.

5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.

6. Organizator zapewnia Uczestnikowi promocji możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji, Regulaminu Sprzedaży, Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz Regulaminu Magicznych Ogrodów. Niniejsze regulaminy są dostępne do wglądu dla Uczestników promocji i wszystkich zainteresowanych na stronie www.magiczneogrody.com, a także na miejscu przy kasach w Parku Rodzinnym Magiczne Ogrody w Trzciankach.

7. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, w tym przedłużenia okresu promocji. Informacja o zmianie regulaminu każdorazowo będzie umieszczana na stronie www.magiczneogrody.com oraz przy kasach Parku Rodzinnego Magiczne Ogrody w Trzciankach. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora – Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać minimum: dowód potwierdzający zakup reklamowanego biletu, imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika promocji, opis i wskazanie przyczyn reklamacji oraz powinna zawierać oświadczenie składającego reklamację o następującej treści:

[ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16 lok.13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34 w celu przyjęcia i rozpoznania reklamacji.

Oraz datę, miejscowość, własnoręczny podpis składającego reklamację

3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie najpóźniej terminie 14 dni oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.
W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia termin na jej rozpatrzenie zaczyna bieg od daty jej prawidłowego uzupełnienia.

4. W sprawach dotyczących reklamacji, a nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą zapisy Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

Postanowienia końcowe

1. Zakazuje się wprowadzania biletów nabytych w ramach niniejszej Promocji w celu odsprzedaży bądź uzyskiwania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści. Fun Park Sp. z o.o. poucza, iż wszelkie tego typu działania lub usiłowanie działania będą notyfikowane do organów ścigania i organów kontroli skarbowej.

2. Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z Promocją lub w postępowaniu reklamacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Promocją, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, rozpatrywania reklamacji
oraz w celu sprawozdawczości finansowej.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fun Park Sp. z o.o. z siedzibą
w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604.

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, żądania usunięcia danych ze zbioru w każdym czasie, a także zaprzestania ich przetwarzania. Organizator informuje, że podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji i rozpoznania reklamacji.

5. Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora.

wróć
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

  • codziennie
10:00 - 19:00