Regulaminy Promocji i kodów rabatowych

 

Regulaminy promocji

(Poniżej znajdują się regulaminy dotyczące następujących promocji: Złote dni w Magicznych Ogrodach – jesienna promocja -20%, Wrześniowe ceny wycieczek do Magicznych Ogrodów oraz kod rabatowy -10%)

 

Regulamin promocji

 „Złote dni w Magicznych Ogrodach  – jesienna promocja -20 % na zakup biletów online i w kasach Parku”

 

Organizator Promocji

Organizatorem Promocji „Złote dni w Magicznych Ogrodach  – jesienna promocja -20 %  na zakup biletów online i w kasach Parku” (zwanej dalej „Promocją”) jest Fun Park Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP:  716-278-59-34, adres elektroniczny: biuro@funpark.biz.pl, tel: +48 511 273 340  (zwana dalej „Organizatorem”).

Okres trwania Promocji

Promocja jest organizowana na terytorium Polski w okresie od dnia 11 września 2019 roku od godz. 10:00 do dnia 15 września 2019 roku do godziny 23:59 (dalej „ Okres Promocji”).

Uczestnicy Promocji

 1. Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnik może zakupić w ramach Promocji dowolny rodzaj biletów objętych Promocją oraz dowolną ilość biletów, pod warunkiem dokonania zakupu biletów za pośrednictwem strony www.bilety.magiczneogrody.com lub w kasach Parku.

Zasady Promocji

 1. Promocją objęte są wyłącznie bilety wskazane poniżej zakupione on-line na stronie: www.bilety.magiczneogrody.com lub w kasach Parku.
 2. Promocja obejmuje następujące rodzaje biletów:
 3. a) bilet grupowy rodzinny dla 3 osób – cena w Promocji 100,80 złotych –

(bilet przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, cena regularna 126,00 złotych);

 1. b) bilet grupowy rodzinny dla 4 osóbcena w Promocji 135,20 złotych

(bilet przeznaczony dla  dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, cena regularna 169,00 złotych);

 1. c) bilet „każda następna osoba” 1 osobowycena w Promocji 34,40 złotych –

(bilet przeznaczony jako dodatkowy dla biletów grupowych , cena regularna 43,00 złotych);

 1. d) bilet ulgowy – cena w Promocji 34,40 złotych –

(bilet przeznaczony dla dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia oraz dla osób, które ukończyły 60 rok życia, cena regularna 43,00 złotych)

 1. e) bilet normalny – cena w Promocji 41,60 złotych –

(przeznaczony dla osób pomiędzy ukończonym 15 rokiem życia a 60 rokiem życia, regularna cena 52,00 złotych).

 1. Bilet zakupiony w Promocji będzie można wykorzystać w terminie do dnia 30 września 2019 roku. Możliwość wykorzystania biletu może zostać wydłużona w przypadku wydłużenia sezonu 2019, o czym Organizator poinformuje na stronie oraz fanpage’u parku.
 2. Z promocji nie mogą skorzystać osoby, które zakupiły bilet powrotny, bilet urodzinowy, bilet dla maluszka i bilet dla osoby z niepełnosprawnością.
 3. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 4. Organizator zapewnia Uczestnikowi promocji możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji, Regulaminu Sprzedaży, Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz Regulaminu Magicznych Ogrodów. Niniejsze regulaminy są dostępne do wglądu dla Uczestników promocji i wszystkich zainteresowanych na stronie www.magiczneogrody.com, a także na miejscu przy kasach w Parku Rodzinnym Magiczne Ogrody w Trzciankach.
 5. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, w tym przedłużenia okresu promocji. Informacja o zmianie regulaminu każdorazowo będzie umieszczana na stronie www.magiczneogrody.com oraz przy kasach Parku Rodzinnego Magiczne Ogrody w Trzciankach. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora – Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać minimum: dowód potwierdzający zakup reklamowanego biletu, imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika promocji, opis i wskazanie przyczyn reklamacji oraz powinna zawierać oświadczenie składającego reklamację o następującej treści:

 [    ]  TAK [    ]  NIE    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16 lok.13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34  w celu przyjęcia i rozpoznania reklamacji.

Oraz datę, miejscowość, własnoręczny podpis składającego reklamację

 1. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie najpóźniej terminie 14 dni oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.
  W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia termin na jej rozpatrzenie zaczyna bieg od daty jej prawidłowego uzupełnienia.
 2. W sprawach dotyczących reklamacji, a nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą zapisy Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

Postanowienia końcowe

 1. Zakazuje się wprowadzania biletów nabytych w ramach niniejszej Promocji w celu odsprzedaży bądź uzyskiwania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści. Fun Park Sp. z o.o. poucza, iż wszelkie tego typu działania lub usiłowanie działania będą notyfikowane do organów ścigania i organów kontroli skarbowej.
 2. Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z Promocją lub w postępowaniu reklamacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Promocją, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, rozpatrywania reklamacji
  oraz w celu sprawozdawczości finansowej.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fun Park Sp. z o.o. z siedzibą
  w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604.

 

 1. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, żądania usunięcia danych ze zbioru w każdym czasie, a także zaprzestania ich przetwarzania. Organizator informuje, że podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji i rozpoznania reklamacji.

 

 1. Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora.

 

Regulamin promocji „Wrześniowe ceny wycieczek do Magicznych Ogrodów

Organizator Promocji

Organizatorem Promocji „Wrześniowe ceny wycieczek do Magicznych Ogrodów ” (zwanej dalej „Promocją”) jest Fun Park Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP:  716-278-59-34, adres elektroniczny: biuro@funpark.biz.pl, tel: +48 511 273 340  (zwana dalej „Organizatorem”).

Okres trwania Promocji

Promocja jest organizowana na terytorium Polski w okresie od dnia 1 września 2019 roku od godz. 10:00 do dnia 14 września 2019 roku do godziny 15:59 (dalej „ Okres Promocji”).

Uczestnicy Promocji

 1. Uczestnikami Promocji ( dalej „Uczestnik” ) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnik może zakupić w ramach Promocji dowolny rodzaj biletów objętych Promocją oraz dowolną ilość biletów, pod warunkiem dokonania rezerwacji wycieczki do Parku Tematycznego Magiczne Ogrody w terminie do 14 września 2019 roku do godziny 15:59.

Zasady Promocji

 1. Promocją objęta jest wyłącznie rezerwacja wycieczek dla grup przedszkolnych i szkolnych z przewodnikiem (animatorem) do Parku Tematycznego Magiczne Ogrody
  w miejscowości Trzcianki.
 2. Promocja obejmuje następujące rodzaje biletów:
 3. a) bilet wstępu do Parku i zwiedzanie z animatorem – cena w Promocji 47,20 złotych – cena regularna 59,00 złotych.
 4. Rezerwacja wycieczki w okresie trwania Promocji upoważnia do zakupu biletów wstępu do parku i zwiedzania z animatorem w cenie niższej o 11,80 zł za osobę. Wycieczkę można zarezerwować na dowolny dostępny termin w sezonie 2020. O cenie wycieczki decyduje moment rezerwacji, tj. wyrażenia chęci wyjazdu, wybranie terminu i wypełnienie stosownego formularza do końca września 2019 roku. Możliwość wykorzystania biletu może zostać wydłużona w przypadku wydłużenia sezonu 2020, o czym Organizator poinformuje na stronie oraz fanpage’u parku.
 5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Organizator zapewnia Uczestnikowi promocji możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji, Regulaminu Sprzedaży, Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz Regulaminu Magicznych Ogrodów. Niniejsze regulaminy są dostępne do wglądu dla Uczestników promocji i wszystkich zainteresowanych na stronie www.magiczneogrody.com a także na miejscu przy kasach w Parku Rodzinnym Magiczne Ogrody w Trzciankach.
 7. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, w tym przedłużenia okresu promocji. Informacja o zmianie regulaminu każdorazowo będzie umieszczana na stronie www.magiczneogrody.com oraz przy kasach Parku Rodzinnego Magiczne Ogrody w Trzciankach. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora – Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać minimum: dowód potwierdzający zakup reklamowanego biletu, imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika promocji, opis i wskazanie przyczyn reklamacji oraz powinna zawierać oświadczenie składającego reklamację o następującej treści:

 [    ]  TAK [    ]  NIE    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16 lok.13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34  w celu przyjęcia i rozpoznania reklamacji.

Oraz datę, miejscowość, własnoręczny podpis składającego reklamację

 1. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie najpóźniej terminie 14 dni oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.
  W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia termin na jej rozpatrzenie zaczyna bieg od daty jej prawidłowego uzupełnienia.
 2. W sprawach dotyczących reklamacji, a nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą zapisy Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

Postanowienia końcowe

 1. Zakazuje się wprowadzania biletów nabytych w ramach niniejszej Promocji w celu odsprzedaży bądź uzyskiwania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści. Fun Park Sp. z o.o. poucza, iż wszelkie tego typu działania lub usiłowanie działania będą notyfikowane do organów ścigania i organów kontroli skarbowej.
 2. Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z Promocją lub w postępowaniu reklamacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Promocją, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, rozpatrywania reklamacji
  oraz w celu sprawozdawczości finansowej.
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fun Park Sp. z o.o. z siedzibą
  w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604.
 1. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, żądania usunięcia danych ze zbioru w każdym czasie, a także zaprzestania ich przetwarzania. Organizator informuje, że podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji i rozpoznania reklamacji.
 1. Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora.

 

Regulamin promocji

 

Kod rabatowy – 10 % na rodzinne bilety wstępu ( 2+2 ) do Rodzinnego Parku Tematycznego Magiczne Ogrody

Organizator Promocji

Organizatorem Promocji kod rabatowy – 10 % na rodzinne bilety wstępu ( 2+ 2 ) do Rodzinnego Parku Tematycznego Magiczne Ogrody” (zwanej dalej „Promocją”) jest Fun Park Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16/13, 24-100 Puławy
, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34, adres elektroniczny: biuro@funpark.biz.pl,
tel: +48 511 273 340
(zwana dalej „Organizatorem”).

Okres trwania Promocji

Promocja jest organizowana na terytorium Polski w okresie od dnia 09 sierpnia 2019 roku od godz. 10:00 do dnia 30 września 2019 roku do godziny 19:00 ( dalej „ Okres Promocji” ).

Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji ( dalej „Uczestnik” ) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnik może zakupić w ramach Promocji dowolną ilość biletów ( 2+2 dla 4 osób ), pod warunkiem okazania wyciętego kuponu z prasy i dokonania zakupu biletów w kasach Rodzinnego Parku Tematycznego Magiczne Ogrody w miejscowości Trzcianki.

Zasady Promocji

1. Promocją objęty jest wyłącznie bilet rodzinny 2+2 ( dla 4 osób ), zakupiony w kasach Parku.

2. Bilet zakupiony w Promocji będzie można wykorzystać w terminie do dnia 30 września 2019 roku.

4. Z promocji nie mogą skorzystać osoby, które zakupią:

a) bilet grupowy rodzinny dla 3 osób

(bilet przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, cena regularna 126 zł);

b) bilet „każda następna osoba” 1 osobowy

(bilet przeznaczony jako dodatkowy dla biletów grupowych , cena regularna 43 zł);

c) bilet ulgowy

(bilet przeznaczony dla dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia oraz dla osób, które ukończyły 60 rok życia, cena regularna 43 zł);

d) bilet normalny

(przeznaczony dla osób pomiędzy ukończonym 15 rokiem życia a 60 rokiem życia, regularna cena 52 zł);

e) bilet powrotny;

f) bilet urodzinowy;

g) bilet dla maluszka;

h) bilet dla osoby z niepełnosprawnością.

5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.

6. Organizator zapewnia Uczestnikowi promocji możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji, Regulaminu Sprzedaży, Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz Regulaminu Magicznych Ogrodów. Niniejsze regulaminy są dostępne do wglądu dla Uczestników promocji i wszystkich zainteresowanych na stronie www.magiczneogrody.com a także na miejscu przy kasach w Parku Magiczne Ogrody
w miejscowości Trzcianki.

7. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, w tym przedłużenia okresu promocji. Informacja o zmianie regulaminu każdorazowo będzie umieszczana na stronie www.magiczneogrody.com oraz przy kasach Parku Rodzinnego Magiczne Ogrody w Trzciankach. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora – Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16/13, 24-100 Puławy.

2. Reklamacje będą rozpoznawane zgodnie z „Regulaminem Przyjmowania i rozpatrywania reklamacji” zamieszczonym na stronie www.magiczneogrody.com i przy kasach Rodzinnego Parku Tematycznego Magiczne Ogrody w miejscowości Trzcianki.

Postanowienia końcowe

Zakazuje się wprowadzania biletów nabytych w ramach niniejszej Promocji w celu odsprzedaży bądź uzyskiwania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści. Fun Park Sp. z o.o. poucza, iż wszelkie tego typu działania lub usiłowanie działania będą notyfikowane
do organów ścigania i organów kontroli skarbowej.

 

wróć
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

 • pon
 • wt
 • śr
 • czw
 • pt
10:00 - 17:00

Godziny otwarcia

 • sob
 • nd
10:00 - 19:00