Regulamin Promocji

Regulamin PDFRegulamin promocji
„Złote dni w Magicznych Ogrodach – promocja -20 % na zakup biletów online i w kasach”

Organizator Promocji
Organizatorem Promocji „Złote dni w Magicznych Ogrodach – promocja -20 % na zakup biletów online i w kasach” (zwanej dalej „Promocją”) jest Fun Park Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34, adres elektroniczny: biuro@funpark.biz.pl, tel: +48 511 273 340 (zwana dalej „Organizatorem”).
Okres trwania Promocji
Promocja jest organizowana na terytorium Polski w okresie od dnia 24 września 2018 roku od godz. 10:00 do dnia 30 września 2018 roku do godziny 23:59 (dalej „ Okres Promocji”).
Uczestnicy Promocji
1. Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnik może zakupić w ramach Promocji dowolny rodzaj biletów objętych Promocją oraz dowolną ilość biletów, pod warunkiem dokonania zakupu biletów za pośrednictwem strony www.bilety.magiczneogrody.com lub w kasach Parku Tematycznego Magiczne Ogrody w miejscowości Trzcianki.
Zasady Promocji
1. Promocją objęte są wyłącznie bilety wskazane poniżej zakupione on-line na stronie: www.bilety.magiczneogrody.com i w kasach Parku Tematycznego Magiczne Ogrody
w miejscowości Trzcianki.
2. Promocja obejmuje następujące rodzaje biletów:
a) bilet grupowy rodzinny dla 3 osób – cena w Promocji 87,20 złotych –
(bilet przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, cena regularna 109,00 złotych);
b) bilet grupowy rodzinny dla 4 osób – cena w Promocji 111,20 złotych –
(bilet przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, cena regularna 139,00 złotych);
c) bilet „każda następna osoba” 1 osobowy – cena w Promocji 27,20 złotych –
(bilet przeznaczony jako dodatkowy dla biletów grupowych , cena regularna 34,00 złotych);
d) bilet ulgowy – cena w Promocji 29,60 złotych –
(bilet przeznaczony dla dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia oraz dla osób, które ukończyły 60 rok życia, cena regularna 37,00 złotych)
e) bilet normalny – cena w Promocji 35,20 złotych –
(przeznaczony dla osób pomiędzy ukończonym 15 rokiem życia a 60 rokiem życia, regularna cena 44,00 złotych).
3. Bilet zakupiony w Promocji będzie można wykorzystać w terminie do dnia 30 września 2018 roku. Możliwość wykorzystania biletu może zostać wydłużona w przypadku wydłużenia sezonu 2018, o czym Organizator poinformuje na stronie oraz fanpage’u parku.
4. Z promocji nie mogą skorzystać osoby, które zakupiły bilet powrotny, bilet urodzinowy, bilet dla maluszka i bilet dla osoby z niepełnosprawnością.
5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.
6. Organizator zapewnia Uczestnikowi promocji możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji, Regulaminu Sprzedaży, Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz Regulaminu Magicznych Ogrodów. Niniejsze regulaminy są dostępne do wglądu dla Uczestników promocji i wszystkich zainteresowanych na stronie www.magiczneogrody.com, a także na miejscu przy kasach w Parku Rodzinnym Magiczne Ogrody w Trzciankach.
7. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, w tym przedłużenia okresu promocji. Informacja o zmianie regulaminu każdorazowo będzie umieszczana na stronie www.magiczneogrody.com oraz przy kasach Parku Rodzinnego Magiczne Ogrody w Trzciankach. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora – Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać minimum: dowód potwierdzający zakup reklamowanego biletu, imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika promocji, opis i wskazanie przyczyn reklamacji oraz powinna zawierać oświadczenie składającego reklamację o następującej treści:
[ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16 lok.13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34 w celu przyjęcia i rozpoznania reklamacji.
Oraz datę, miejscowość, własnoręczny podpis składającego reklamację
3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie najpóźniej terminie 14 dni oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.
W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia termin na jej rozpatrzenie zaczyna bieg od daty jej prawidłowego uzupełnienia.
4. W sprawach dotyczących reklamacji, a nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą zapisy Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

Postanowienia końcowe
1. Zakazuje się wprowadzania biletów nabytych w ramach niniejszej Promocji w celu odsprzedaży bądź uzyskiwania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści. Fun Park Sp. z o.o. poucza, iż wszelkie tego typu działania lub usiłowanie działania będą notyfikowane do organów ścigania i organów kontroli skarbowej.
2. Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z Promocją lub w postępowaniu reklamacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Promocją, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, rozpatrywania reklamacji
oraz w celu sprawozdawczości finansowej.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fun Park Sp. z o.o. z siedzibą
w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604.

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, żądania usunięcia danych ze zbioru w każdym czasie, a także zaprzestania ich przetwarzania. Organizator informuje, że podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji i rozpoznania reklamacji.

5. Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora.

wróć
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

  • codziennie
zamknięte