Regulamin Promocji

Regulamin PDFRegulamin promocji
„Ostatnie dni lata – 20 % na bilety do Rodzinnego Parku Tematycznego Magiczne Ogrody”

Organizator Promocji
Organizatorem Promocji „ Ostanie dni lata -20 % na bilety do Rodzinnego Parku Tematycznego Magiczne Ogrody” (zwanej dalej „Promocją”) jest Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy,
KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34, adres elektroniczny: biuro@funpark.biz.pl, tel: +48 511 273 340 (zwana dalej „Organizatorem”).
Okres trwania Promocji
1. Promocja jest organizowana na terytorium Polski w okresie od dnia 4 września 2018 roku od godz. 10:00 do dnia 9 września 2018 roku do godziny 23:59 ( dalej „ Okres Promocji” ).
2. Promocja może zostać zakończona wcześniej przez Organizatora, w przypadku odwołania Promocji, o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej: www.magiczneogrody.com/regulamin
Uczestnicy Promocji
1. Uczestnikami Promocji ( dalej „Uczestnik” ) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnik może zakupić w ramach Promocji dowolny rodzaj biletów objętych Promocją oraz dowolną ilość biletów, pod warunkiem dokonania zakupu biletów za pośrednictwem strony www.bilety.magiczneogrody.com
Zasady Promocji
1. Promocją objęte są wyłącznie bilety elektroniczne zakupione on-line na stronie: www.bilety.magiczneogrody.com
2. Promocja obejmuje następujące rodzaje biletów:
a) bilet grupowy rodzinny dla 3 osób – cena w Promocji 87,20 zł –
(bilet przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, cena regularna 109 zł);
b) bilet grupowy rodzinny dla 4 osób – cena w Promocji 111,20 zł –
(bilet przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, cena regularna 139 zł);
c) bilet „każda następna osoba” 1 osobowy – cena w Promocji 27,20 zł –
(bilet przeznaczony jako dodatkowy dla biletów grupowych , cena regularna 34zł);
d) bilet ulgowy – cena w Promocji 29,60 zł –
(bilet przeznaczony dla dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia oraz dla osób, które ukończyły 60 rok życia, cena regularna 37 zł)
e) bilet normalny – cena w Promocji 35,20 zł –
(przeznaczony dla osób pomiędzy ukończonym 15 rokiem życia a 60 rokiem życia, regularna cena 44 zł).
3. Bilet zakupiony w Promocji będzie można wykorzystać w terminie do dnia 30 września 2018 roku.
4. Z promocji nie mogą skorzystać osoby, które zakupiły bilet urodzinowy, dla maluszków i dla osób z niepełnosprawnością.
5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.
6. Organizator zapewnia Uczestnikowi promocji możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji, Regulaminu Sprzedaży, Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz Regulaminu Magicznych Ogrodów. Niniejsze regulaminy są dostępne do wglądu dla Uczestników promocji i wszystkich zainteresowanych na stronie www.magiczneogrody.com a także na miejscu w Parku Rodzinnym Magiczne Ogrody
w Trzciankach.
7. Przystąpienie przez Uczestnika do promocji oznacza, że zapoznał się
z treścią niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na udział w promocji na zasadach w niej określonych. Jest również potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w promocji.
8. Dokonanie zakupu biletów oznacza także znajomość
i akceptację przedmiotowego Regulaminu, Regulaminu Sprzedaży Biletów, Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz Regulaminu Parku Magicznych Ogrodów.
9. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, w tym przedłużenia okresu promocji. Informacja o zmianie regulaminu każdorazowo będzie umieszczana na stronie www.magiczneogrody.com oraz przy kasach Parku Rodzinnego Magiczne Ogrody w Trzciankach.
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora – Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać minimum: dowód potwierdzający zakup reklamowanego biletu, imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika promocji, opis i wskazanie przyczyn reklamacji oraz powinna zawierać oświadczenia składającego reklamację o następującej treści:
[ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16 lok.13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34 w celu przyjęcia i rozpoznania reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie najpóźniej terminie 14 dni oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia termin na jej rozpatrzenie zaczyna bieg od daty jej prawidłowego uzupełnienia.
4. W sprawach dotyczących reklamacji, a nie uregulowanych
w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą zapisy Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
Postanowienia końcowe
1. Zakazuje się wprowadzania biletów nabytych w ramach niniejszej promocji celu odsprzedaży bądź uzyskiwania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści. Fun Park Sp. z o.o. poucza, iż wszelkie tego typu działania lub usiłowanie działania będą notyfikowane do organów ścigania i organów kontroli skarbowej.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest przy kasach Parku Rodzinnym Magiczne Ogrody oraz na stronie internetowej www.magiczneogrody.com
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
4. Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z Promocją lub w postępowaniu reklamacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Promocją, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, rozpatrywania reklamacji
oraz w celu sprawozdawczości finansowej.
5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fun Park Sp. z o.o. z siedzibą
w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604.
6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, żądania usunięcia danych ze zbioru w każdym czasie, a także zaprzestania ich przetwarzania. Organizator informuje, że podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji i rozpoznania reklamacji.
7. Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora.

wróć
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

  • pon
  • wt
  • śr
  • czw
  • pt
10:00 - 17:00

Godziny otwarcia

  • sob
  • nd
10:00 - 19:00