Regulaminy Promocji i kodów rabatowych

Regulaminy promocji

Poniżej znajdują się regulaminy dotyczące następujących promocji: „Promocja -20% na zakup biletów online do Magicznych Ogrodów na dobre lato”, „Promocja -20% na zakup biletów online do Magicznych Ogrodów z okazji Dnia Dziecka”.

Regulamin promocji

„Promocja -20% na zakup biletów online do Magicznych Ogrodów na dobre lato

Organizator Promocji

Organizatorem Promocji „Promocja -20% na zakup biletów online do Magicznych Ogrodów z okazji Dnia Dziecka”” (zwanej dalej „Promocją”) jest Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34, adres elektroniczny: biuro@funpark.biz.pl, tel: +48 503-983-135 (zwana dalej „Organizatorem”).

Okres trwania Promocji

Promocja jest organizowana na terytorium Polski w okresie od dnia 9 czerwca 2022 roku od godz. 08:30 do dnia 12 czerwca 2022 roku do godziny 23:59 (dalej „ Okres Promocji”).

 1. Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnik może zakupić w ramach Promocji dowolny rodzaj biletów objętych Promocją oraz dowolną ilość biletów, pod warunkiem dokonania zakupu biletów za pośrednictwem strony www.bilety.magiczneogrody.com.
 3. Użytkownik może dokonać zakupu biletów w Promocji z wykorzystaniem bonu turystycznego. Wówczas dokonuje płatności online, zgodnie z instrukcją podaną na stronie https://magiczneogrody.com/informacje/.

Zasady Promocji

 1. Promocją objęte są wyłącznie bilety wskazane poniżej zakupione online na stronie: www.bilety.magiczneogrody.com.
 2. Promocja obejmuje następujące rodzaje biletów:
 3. a) bilet grupowy rodzinny dla 3 osób – cena w Promocji 183 złote –

(bilet przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, cena regularna 229,00 złotych);

 1. b) bilet grupowy rodzinny dla 4 osób – cena w Promocji 239 złotych –

(bilet przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, cena regularna 299,00 złotych);

 1. c) bilet „każda następna osoba” 1 osobowy – cena w Promocji 63 złote –

(bilet przeznaczony jako dodatkowy dla biletów grupowych , cena regularna 79,00 złotych);

 1. d) bilet ulgowy – cena w Promocji 63 złote –

(bilet przeznaczony dla dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia oraz dla osób, które ukończyły 60 rok życia, cena regularna 79,00 złotych)

 1. e) bilet normalny – cena w Promocji 71 złotych –

(przeznaczony dla osób pomiędzy ukończonym 15 rokiem życia a 60 rokiem życia, regularna cena 89,00 złotych).

 1. Bilet zakupiony w Promocji będzie można wykorzystać w sezonie 2022, do 30.09.22. O szczegółowych datach Organizator poinformuje na stronie oraz fanpage’u Ogrodów.
 2. Z promocji nie mogą skorzystać osoby, które zakupiły Bilet Powrotny, bilet urodzinowy, bilet dla maluszka i bilet dla osoby z niepełnosprawnością.
 3. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 4. Organizator zapewnia Uczestnikowi promocji możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji, Regulaminu Sprzedaży, Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz Regulaminu Magicznych Ogrodów. Niniejsze regulaminy są dostępne do wglądu dla Uczestników promocji i wszystkich zainteresowanych na stronie www.magiczneogrody.com, a także na miejscu przy kasach w Magicznych Ogrodach w Trzciankach.
 5. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, w tym przedłużenia okresu promocji. Informacja o zmianie regulaminu każdorazowo będzie umieszczana na stronie www.magiczneogrody.com oraz przy kasach Magicznych Ogrodów w Trzciankach. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora – Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać minimum: dowód potwierdzający zakup reklamowanego biletu, imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika promocji, opis i wskazanie przyczyn reklamacji oraz powinna zawierać oświadczenie składającego reklamację o następującej treści:

[ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16 lok.13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34 w celu przyjęcia i rozpoznania reklamacji.

Oraz datę, miejscowość, własnoręczny podpis składającego reklamację

 1. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie najpóźniej terminie 14 dni oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.

W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia termin na jej rozpatrzenie zaczyna bieg od daty jej prawidłowego uzupełnienia.

 1. W sprawach dotyczących reklamacji, a nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą zapisy Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

Postanowienia końcowe

 1. Zakazuje się wprowadzania biletów nabytych w ramach niniejszej Promocji w celu odsprzedaży bądź uzyskiwania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści. Fun Park Sp. z o.o. poucza, iż wszelkie tego typu działania lub usiłowanie działania będą notyfikowane do organów ścigania i organów kontroli skarbowej.
 2. Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z Promocją lub w postępowaniu reklamacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Promocją, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, rozpatrywania reklamacji oraz w celu sprawozdawczości finansowej.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fun Park Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604.
 1. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, żądania usunięcia danych ze zbioru w każdym czasie, a także zaprzestania ich przetwarzania. Organizator informuje, że podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji i rozpoznania reklamacji.
 2. Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora.

Regulamin promocji

„Promocja -20% na zakup biletów online do Magicznych Ogrodów z okazji Dnia Dziecka”

Organizator Promocji

Organizatorem Promocji „Promocja -20% na zakup biletów online do Magicznych Ogrodów z okazji Dnia Dziecka”” (zwanej dalej „Promocją”) jest Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34, adres elektroniczny: biuro@funpark.biz.pl, tel: +48 503-983-135 (zwana dalej „Organizatorem”).

Okres trwania Promocji

Promocja jest organizowana na terytorium Polski w okresie od dnia 26 maja 2022 roku od godz. 10:05 do dnia 29 maja 2022 roku do godziny 23:59 (dalej „ Okres Promocji”).

 1. Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnik może zakupić w ramach Promocji dowolny rodzaj biletów objętych Promocją oraz dowolną ilość biletów, pod warunkiem dokonania zakupu biletów za pośrednictwem strony www.bilety.magiczneogrody.com.
 3. Użytkownik może dokonać zakupu biletów w Promocji z wykorzystaniem bonu turystycznego. Wówczas dokonuje płatności online, zgodnie z instrukcją podaną na stronie https://magiczneogrody.com/informacje/.

Zasady Promocji

 1. Promocją objęte są wyłącznie bilety wskazane poniżej zakupione online na stronie: www.bilety.magiczneogrody.com.
 2. Promocja obejmuje następujące rodzaje biletów:
 3. a) bilet grupowy rodzinny dla 3 osób – cena w Promocji 183 złote –

(bilet przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, cena regularna 229,00 złotych);

 1. b) bilet grupowy rodzinny dla 4 osób – cena w Promocji 239 złotych –

(bilet przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, cena regularna 299,00 złotych);

 1. c) bilet „każda następna osoba” 1 osobowy – cena w Promocji 63 złote –

(bilet przeznaczony jako dodatkowy dla biletów grupowych , cena regularna 79,00 złotych);

 1. d) bilet ulgowy – cena w Promocji 63 złote –

(bilet przeznaczony dla dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia oraz dla osób, które ukończyły 60 rok życia, cena regularna 79,00 złotych)

 1. e) bilet normalny – cena w Promocji 71 złotych –

(przeznaczony dla osób pomiędzy ukończonym 15 rokiem życia a 60 rokiem życia, regularna cena 89,00 złotych).

 1. Bilet zakupiony w Promocji będzie można wykorzystać w sezonie 2022, do 30.09.22. O szczegółowych datach Organizator poinformuje na stronie oraz fanpage’u Ogrodów.
 2. Z promocji nie mogą skorzystać osoby, które zakupiły Bilet Powrotny, bilet urodzinowy, bilet dla maluszka i bilet dla osoby z niepełnosprawnością.
 3. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 4. Organizator zapewnia Uczestnikowi promocji możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji, Regulaminu Sprzedaży, Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz Regulaminu Magicznych Ogrodów. Niniejsze regulaminy są dostępne do wglądu dla Uczestników promocji i wszystkich zainteresowanych na stronie www.magiczneogrody.com, a także na miejscu przy kasach w Magicznych Ogrodach w Trzciankach.
 5. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, w tym przedłużenia okresu promocji. Informacja o zmianie regulaminu każdorazowo będzie umieszczana na stronie www.magiczneogrody.com oraz przy kasach Magicznych Ogrodów w Trzciankach. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora – Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać minimum: dowód potwierdzający zakup reklamowanego biletu, imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika promocji, opis i wskazanie przyczyn reklamacji oraz powinna zawierać oświadczenie składającego reklamację o następującej treści:

[ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16 lok.13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34 w celu przyjęcia i rozpoznania reklamacji.

Oraz datę, miejscowość, własnoręczny podpis składającego reklamację

 1. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie najpóźniej terminie 14 dni oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.

W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia termin na jej rozpatrzenie zaczyna bieg od daty jej prawidłowego uzupełnienia.

 1. W sprawach dotyczących reklamacji, a nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą zapisy Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

Postanowienia końcowe

 1. Zakazuje się wprowadzania biletów nabytych w ramach niniejszej Promocji w celu odsprzedaży bądź uzyskiwania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści. Fun Park Sp. z o.o. poucza, iż wszelkie tego typu działania lub usiłowanie działania będą notyfikowane do organów ścigania i organów kontroli skarbowej.
 2. Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z Promocją lub w postępowaniu reklamacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Promocją, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, rozpatrywania reklamacji oraz w celu sprawozdawczości finansowej.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fun Park Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, żądania usunięcia danych ze zbioru w każdym czasie, a także zaprzestania ich przetwarzania. Organizator informuje, że podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji i rozpoznania reklamacji.
 5. Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora.
wróć
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

 • codziennie
10:00 - 19:00