Regulamin Reklamacji

Regulamin PDFREGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI RODZINNEGO PARKU TEMATYCZNEGO „MAGICZNE OGRODY”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy „Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji ” zwany dalej regulaminem określa zasady przyjmowania i tryb rozpatrywania reklamacji przez Fun Park Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością ul. gen. Fieldorfa – Nila 16/13, 24 – 100 Puławy, woj. lubelskie KRS: 0000353604, NIP: 7162785934, REGON: 060604671.
2. Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach dąży do zapewnienia Klientom możliwości złożenia reklamacji w sposób dostosowany do ich potrzeb. Proces rozpatrywania reklamacji prowadzony będzie obiektywnie i wnikliwie
z poszanowaniem dóbr osobistych zgłaszających.
3. Definicje pojęć użytych w regulaminie:
Spółka – Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach;
reklamacja – zgłoszona przez Klienta interwencja w sprawie nieprawidłowości sprzedaży towarów i wykonania usług przez Spółkę;
reklamacja uznana – reklamacja Klienta, którego zarzuty zostały potwierdzone przez Spółkę w postępowaniu wyjaśniającym, dotyczące naruszenia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zasad świadczenia usług przez Spółkę;
reklamacja nieuznana – reklamacja Klienta, którego zarzuty nie zostały potwierdzone przez Spółkę w postępowaniu wyjaśniającym, w związku z prawidłową realizacją obowiązków, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zasad świadczenia usług przez Spółkę;
Klient – osoba, która dokonała zakupu towarów i usług Spółki.
§2
Zasady składania reklamacji
1.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących świadczonych usług i sprzedaży towarów przez Spółkę Klienci mogą złożyć reklamację pisemnie na adres: FUN PARK SP. Z O.O., UL. GEN. FIELDORFA „NILA” 16 LOK. 13, 24-100 PUŁAWY w następujący sposób:
a) listownie z dopiskiem „Reklamacja”
b) za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się w punkcie kasowym na głównym dziedzińcu Rodzinnego Parku Tematycznego Magiczne Ogrody: TRZCIANKI 92, 24-123 JANOWIEC, a także do pobrania ze strony internetowej www.magiczneogrody.com
2. Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego zakup reklamowej rzeczy/biletu wstępu, złożenie oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji i przedstawieniem dowodów na poparcie swoich żądań, a w przypadku reklamacji rzeczy dodatkowo o jej dostarczenie, a także o podanie danych korespondencyjnych i numer telefonu kontaktowego. Ponadto reklamacja powinna zawierać oświadczenie składającego reklamację o następującej treści:
„[ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16 lok.13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34 w celu przyjęcia i rozpoznania reklamacji”.
miejscowość, data, podpis składającego oświadczenie
3. W celu złożenia reklamacji przez osobę trzecią w imieniu Klienta albo w celu uzyskania informacji przez osobę trzecią na temat złożonej reklamacji, Klient zobowiązany jest do przekazania Spółce odpowiedniego pełnomocnictwa posiadającego formę pisemną, a także załączyć pisemne świadczenie pełnomocnika o następującej treści:
„ [ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16 lok.13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34 w celu przyjęcia i rozpoznania reklamacji”.
miejscowość, data, podpis składającego oświadczenie
§3
Zasady rozpatrywania reklamacji
1. Fun Park Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonym od momentu otrzymania reklamacji.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia danych przez osobę składającą reklamację termin na rozpoznanie zaczyna biec od dnia wpływu pisma mającego na celu uzupełnienie braków.
3. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji jest niemożliwe w terminie 14 dni, Klient zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia i nowym terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie może jednak przekroczyć 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania reklamacji. Wydłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1 i 2 może nastąpić, jednak tylko w sytuacji, gdyby mimo dołożenia należytej staranności i podjęcia wszelkich niezbędnych działań ze strony Spółki, sprawa nie została wyjaśniona, a udzielenie odpowiedzi nie rozwiązałoby istoty reklamacji Klienta i skutkowałoby koniecznością wznowienia procesu reklamacyjnego.
§4
Sposoby udzielania odpowiedzi na reklamację
1. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie właściwej dla formy jej złożenia (pisemnej) chyba, że Klient złoży inną dyspozycję.
2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu, ustalonego stanu faktycznego ze wskazaniem odpowiednich fragmentów regulaminów oraz stosowanych przepisów prawa, a także dowodów zgromadzonych w trakcie rozpatrywania reklamacji.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w zależności od żądania reklamującego, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, cena za usługę/towar zostanie obniżona, a w przypadku odstąpienia od umowy środki pieniężne zostaną zwrócone w formie uzgodnionej z Klientem.
4. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przez Klientów przed sądem powszechnym.
5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” 16/13, 24 – 100 Puławy, woj. lubelskie, NIP: 7162785934, REGON: 060604671, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000353604.
6. Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej
(adres: iod@funpark.biz.pl).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji reklamacji/zgłoszenia szkody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli ma zastosowanie), prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),
12. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i jest warunkiem realizacji Pana uprawnienia do przyjęcia i rozpoznania reklamacji/zgłoszenia szkody.
13. Dokumentacja dotycząca przebiegu procesu reklamacji będzie przechowywana w formie papierowej w siedzibie Spółki w zamykanym pomieszczeniu i zabezpieczonej zamkiem szafie – przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym została rozpatrzona, a w przypadku skierowania sprawy do sądu – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym prawomocnie zakończono proces.

§5
1. Fun Park Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
O aktualnym brzmieniu poinformuje swoich Klientów na stronie internetowej www.magiczneogrody.com i przy kasach Parku.
2. Skargi rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej na adres: : FUN PARK SP. Z O.O., UL. GEN. FIELDORFA „NILA” 16 LOK. 13, 24-100 PUŁAWY.

wróć
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

  • codziennie
10:00 - 19:00