REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ FUNPARK SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ FUNPARK SP. Z O.O.

§1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach działalności spółki FunPark sp. z o.o. z/s. w Puławach, ul. gen. Fieldorfa – Nila 16/13, 24 – 100 Puławy, woj. lubelskie KRS: 0000353604, NIP: 7162785934, REGON: 060604671, stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 344) (dalej jako: „Regulamin”).
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. ) rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. ) warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;
  3. ) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;
  4. ) procedury związane z wykonywaniem obowiązków ciążących na hostingodawcy w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 277, str. 1 z późn. zm.) w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 277, str. 1 z późn. zm.) (dalej jako: „DSA”);
  5. ) punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 11 i 12 DSA.
 3. Administratorem usług związanych z rodzinnym parkiem tematycznym „Magiczne Ogrody” zlokalizowanym w Trzciankach 92, 24-123 Janowiec (dalej jako: „Magiczne Ogrody”) jest FunPark sp. z o.o. z/s. w Puławach (dalej jako: „Usługodawca”).
 4. Informacje o usługach związanych z Magicznymi Ogrodami dostępne są pod adresem strony internetowej: https://magiczneogrody.com/ (dalej jako: „Strona internetowa”).
 5. Strona internetowa realizuje cele uzyskiwania dostępu do usług świadczonych przez Usługodawcę oraz ich promocji i marketingu.
 6. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu, regulaminu sprzedaży „Magicznych Ogrodów”, regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji rodzinnego parku tematycznego „Magiczne Ogrody”, polityki prywatności Fun Park Sp. z o.o., informacji RODO dotyczących fanpage’a „Magiczne Ogrody” na portalu Facebook oraz regulaminów promocji każdorazowo zamieszczanych na Stronie internetowej.
 7. Niniejszy Regulamin oraz regulaminy wskazane w ust. 6 (powyżej) udostępniane są przez Usługodawcę na Stronie internetowej.
 8. Każdy Użytkownik Strony internetowej przed rozpoczęciem korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać go od chwili rozpoczęcia korzystania z usług.
 9. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przez Użytkownika rozumie się każdą osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która odwiedza Stronę internetową lub korzysta z funkcji i Usług oferowanych przez Usługodawcę (dalej jako: „Użytkownik”).
 10. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

§2
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca udostępnia w ramach Strony internetowej nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną (dalej jako: „Usługi”), w tym w szczególności:
  1. ) wyświetlanie zawartości Strony internetowej odwiedzającym Użytkownikom;
  2. ) możliwość nabycia elektronicznego biletu wstępu do parku tematycznego Magiczne Ogrody;
  3. ) możliwość otrzymywania tzw. newslettera zawierającego informacje o nadchodzących wydarzeniach i promocjach obowiązujących w parku tematycznym Magiczne Ogrody.
 2. Świadczenie Usług wskazanych w ust. 1 (powyżej) nie wymaga rejestracji i logowania do konta, niezbędne jest jednak podanie danych osobowych Użytkownika umożliwiających wykonanie Usług, zgodnie z Polityką prywatności dostępną na Stronie internetowej. Z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Usługodawcę zawarta zostaje pomiędzy stronami Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W przypadku usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 (powyżej), Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą zakończenia korzystania z usługi tj. odpowiednio opuszczenia przez Użytkownika Strony internetowej lub zakończenia procesu zakupu biletów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 (powyżej).
 4. W zakresie usługi tzw. newslettera, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 (powyżej), Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony, a jej rozwiązanie następuje z chwilą wypowiedzenia przez jedną ze stron, bez podawania przyczyny.
 5. Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:
  1. ) podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  2. ) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. ) akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej celem prawidłowego wykonywania usług. Adres ten jest podawany bezpośrednio z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług lub pośrednio, w przypadku rejestracji Użytkownika za pośrednictwem innych serwisów (np. Facebook).

§3
Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony internetowej niezbędne są:
  1. ) dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;
  2. ) dostęp do aktualnej wersji przeglądarki internetowej;
  3. ) włączona obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej;
  4. ) włączona obsługa niezbędnych plików cookies;
  5. ) włączone kaskadowe arkusze stylów CSS.
 2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, żeby Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły, tj. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. ) wysyłania Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej komunikatów technicznych dotyczących działania Strony internetowej lub komunikatów prawnych dotyczących Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. ) modyfikacji Strony internetowej, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług świadczonych drogą elektroniczną i funkcjonalności Strony internetowej;
  3. ) okresowych przerw technicznych niezbędnych do aktualizacji, modernizacji, konserwacji i rozwijania Strony internetowej;
  4. ) zmiany regulaminów o których mowa § 1 ust. 6.
 4. Usługodawca informuje Użytkownika o przerwach technicznych w działaniu Strony internetowej, zamieszczając na Stronie internetowej stosowny komunikat nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą.
 5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Strony internetowej, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

§4
Opinie i komentarze Użytkowników

 1. Zabrania się Użytkownikom przesyłania na skrzynki e-mail należące do Usługodawcy lub publikowania na stronach internetowych Usługodawcy, a także na profilach Usługodawcy w mediach społecznościowych i wyszukiwarkach internetowych treści nielegalnych, o których mowa w ust. 2 (poniżej).
 2. Treściami nielegalnymi w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszelkie treści, które, same w sobie lub przez odniesienie do działania, naruszają przepisy prawa polskiego i prawa wspólnotowego, w szczególności poprzez naruszenie jakichkolwiek dóbr osobistych, zniesławienie (pomówienie) lub znieważenie, a także:
  1. ) próby odsprzedaży biletów do parku tematycznego Magiczne Ogrody oraz na wydarzenia organizowane przez Usługodawcę;
  2. ) próby odsprzedaży wszelkich produktów Usługodawcy;
  3. ) próby reklamowania jakichkolwiek innych podmiotów, w szczególności prowadzących działalność konkurencyjną;
  4. ) dodawanie prywatnych lub komercyjnych ogłoszeń bez zgody Usługodawcy;
  5. ) przesyłanie na skrzynki e-mail należące do Usługodawcy lub publikowanie na stronach internetowych Usługodawcy, a także profilach Usługodawcy w mediach społecznościowych i wyszukiwarkach internetowych treści powodujących zakłócenie pracy systemów teleinformatycznych lub inne, zakłócające jego pracę, oddziaływanie na powyższe serwisy;
  6. ) zakłócanie normalnego korzystania ze Strony internetowej, profilów Usługodawcy w mediach społecznościowych i wyszukiwarkach internetowych przez innych Użytkowników;
  7. ) podejmowanie prób uzyskania danych dostępowych innych Użytkowników do profili służących do interakcji Użytkowników ze Stroną internetową oraz profilami Usługodawcy w mediach społecznościowych i wyszukiwarkach internetowych.

 3. Każdy zainteresowany może zgłosić opinię lub komentarz znajdujący się w bazie danych Usługodawcy lub opublikowany na profilu Usługodawcy zawierający nielegalne treści.
 4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 (powyżej), powinno zostać wystosowane do punktu kontaktowego Usługodawcy i powinno zawierać:
  1. ) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
  2. ) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści (np. precyzyjną datę i godzinę publikacji), stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  3. ) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3-7 dyrektywy 2011/93/UE;
  4. ) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

 5. Usługodawca, niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zgłoszenia, potwierdza zainteresowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, rozpoczęcie procedury związanej z rozpatrywaniem przedstawionych zarzutów co do dopuszczalności określonej treści w świetle niniejszego Regulaminu.
 6. Uprawnienie przewidziane w ust. 3 (powyżej) nie wyłącza możliwości działania Usługodawcy „z urzędu”. W przypadku działania Usługodawcy „z urzędu”, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 (powyżej), oraz dalsze informacje w sprawie, wystosowane są wyłącznie wobec Użytkownika (zainteresowanego), którego decyzja dotyczy.
 7. Usługodawca lub osoba wyznaczona przez Usługodawcę podejmuje decyzję z zachowaniem należytej staranności, w sposób niearbitralny, obiektywny i terminowy, w terminie 14 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 8. Decyzja Usługodawcy może polegać w szczególności na:
  1. ) ukryciu treści;
  2. ) usunięciu treści;
  3. ) pozostawieniu treści na Stronie internetowej lub na profilach Usługodawcy w mediach społecznościowych i wyszukiwarkach internetowych.

 9. Niezależnie od decyzji wydanej przez Usługodawcę, w przypadku powzięcia informacji dających podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, Usługodawca natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.
 10. W przypadku, gdy dostawca usług hostingu nie może z dostateczną pewnością wskazać zainteresowanego państwa członkowskiego w rozumieniu DSA, informuje organy ścigania państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego siedziba lub w którym jego przedstawiciel prawny ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub informuje Europol.
 11. W przypadku, gdy działanie Usługodawcy uzależnione jest od zgody lub działania podmiotów trzecich, czynności podjęte przez Usługodawcę w toku procedur opisanych powyżej, następują po uzyskaniu odpowiedniej zgody lub po podjęciu działań przez podmiot trzeci.
 12. Po podjęciu decyzji, Usługodawca niezwłocznie informuje wszystkich zainteresowanych o podjętych krokach lub uznaniu zgłoszenia za bezzasadne wraz z uzasadnieniem zawierającym m.in.:
  1. ) wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie informacji, uniemożliwienie dostępu do nich lub ograniczenie widoczności informacji albo nakłada inne środki przewidziane w DSA, w odniesieniu do informacji, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  2. ) fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z art. 16 DSA czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz, gdy jest to absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
  3. ) w stosownych przypadkach, informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
  4. ) jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści;
  5. ) jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z Regulaminem, wskazanie podstawy regulaminowej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z tą podstawą;
  6. ) jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących odbiorcy Usługi możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.

 13. Procedura zawiadamiająca, o której mowa w ust. 5, 6 i 12 (powyżej) nie ma zastosowania do zainteresowanych, którzy nie udostępnili Usługodawcy elektronicznych danych kontaktowych.
 14. Każdy zainteresowany, a w szczególności Użytkownik, którego decyzja dotyczy, może się od niej odwołać w terminie 14 dni poprzez skierowanie wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem punktu kontaktowego, w której wskaże potencjalne uchybienia w decyzji wydanej przez Usługodawcę i przedstawi stosowną argumentację na poparcie swoich zarzutów.
 15. Odwołanie rozpatruje Usługodawca lub osoba przez niego wskazana.
 16. Wskutek procedury odwoławczej Usługodawca może utrzymać decyzję w mocy, zmienić ją albo uchylić.
 17. Do procedury odwoławczej, o której mowa w ust. 14 (powyżej), postanowienia zawarte w ust. 5-8 (powyżej) stosuje się odpowiednio.
 18. Po podjęciu decyzji w procedurze odwoławczej, Usługodawca przekazuje niezwłocznie wszystkim zainteresowanym ostateczne stanowisko w sprawie, uzasadniając je w sposób zwięzły i zrozumiały.

§5
Środki podejmowane przeciwko nadużywaniu procedury zgłoszeniowej i ochrona przed takimi działaniami

 1. Usługodawca zawiesza na okres od 1 do 6 miesięcy, w zależności od stopnia i natężenia naruszeń, o których mowa w ust. 3 (poniżej) oraz po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia, świadczenie Usług na rzecz Użytkowników często zamieszczających na stronach internetowych Usługodawcy, a także na profilach Usługodawcy w mediach społecznościowych i wyszukiwarkach internetowych oraz przesyłających na skrzynki e-mail Usługodawcy oczywiście nielegalne treści, sprzeczne zarówno z prawem, jak i niniejszym Regulaminem.
 2. Usługodawca zawiesza na okres od 1 do 6 miesięcy, w zależności od stopnia i natężenia naruszeń, o których mowa w ust. 3 (poniżej) oraz po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia, rozpatrywanie zgłoszeń, o których mowa w § 4 ust. 3 (procedura zgłoszeniowa) oraz odwołań, o których mowa w § 4 ust. 13 (procedura skargowa) wnoszonych przez osoby lub podmioty dokonujące często oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub przez skarżących wnoszących często oczywiście bezzasadne skargi.
 3. Przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu, Usługodawca ocenia w sposób indywidualny, terminowy i obiektywny, z zachowaniem należytej staranności, czy Użytkownik, osoba, podmiot zgłaszający lub skarżący dopuszcza się nadużywania, o którym mowa w ust. 1 i 2 (powyżej), z uwzględnieniem wszystkich istotnych faktów i okoliczności wynikających z informacji dostępnych dla Usługodawcy. Okoliczności takie obejmują co najmniej:
  1. ) liczbę oczywiście nielegalnych treści lub oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg, które zostały odpowiednio przekazane, dokonane lub wniesione w danym okresie;
  2. ) stosunek takiej liczby do całkowitej liczby informacji lub zgłoszeń odpowiednio przekazanych lub dokonanych w danym okresie;
  3. ) ciężar gatunkowy nadużywania, w tym charakter nielegalnych treści, stopień szkodliwości treści oraz konsekwencje opublikowania nielegalnych treści;
  4. ) zamiar i motywacje Użytkownika, osoby, podmiotu zgłaszającego lub skarżącego, jeżeli taki zamiar lub motywacje można określić.

§6
Punkt kontaktowy

 1. Usługodawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z oferowanymi przez Usługodawcę Usługami oraz z publikowaniem treści na stronach internetowych Usługodawcy, profilach Usługodawcy w  mediach społecznościowych i wyszukiwarkach internetowych, przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją oraz Radą Usług Cyfrowych: opinie@magiczneogrody.com.
 2. Ten sam punkt kontaktowy został wyznaczony do bezpośredniej i szybkiej komunikacji Użytkownika z Usługodawcą. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.
 3. Punkt kontaktowy dostępny jest na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt” oraz w informacjach na profilach Usługodawcy w mediach społecznościowych.

§7
Ewidencjonowanie treści oraz obowiązki sprawozdawcze

 1. Przesyłając treści na skrzynki e-mail należące do Usługodawcy lub publikując je na stronach internetowych Usługodawcy, a także na profilach Usługodawcy w mediach społecznościowych i wyszukiwarkach internetowych lub korzystając z procedury zgłoszeniowej albo odwoławczej, o których mowa w § 4 Regulaminu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na ewidencjonowanie niezbędnych treści, w celu wypełnienia ciążących na Usługodawcy obowiązków sprawozdawczych wynikających z DSA.
 2. Ewidencjonowanie, o którym mowa w ust. 1 (powyżej) nastąpi z poszanowaniem przepisów prawa wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119/1) oraz Polityki prywatności Fun Park Sp. z o.o.

§8
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. ) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które nie spełniają wymogów określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu lub są niezależne od Usługodawcy;
  2. ) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego lub infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik lub innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących wyłącznie po stronie Usługodawcy;
  3. ) skutki korzystania ze Strony internetowej lub profili Usługodawcy w mediach społecznościowych i wyszukiwarkach przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub zasadami współżycia społecznego;
  4. ) niedostępność Strony internetowej, profili Usługodawcy w mediach społecznościowych i wyszukiwarkach spowodowaną działaniem siły wyższej, a także działaniami lub zaniechaniami Użytkownika;
  5. ) szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika lub ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług, niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności, ograniczona jest wyłącznie do szkód rzeczywiście poniesionych (damnum emergens).

§9
Ochrona danych osobowych

W zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników, osób lub podmiotów zgłaszających lub skarżących, gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby postanowień niniejszego Regulaminu, zastosowanie ma Polityka prywatności Fun Park Sp. z o.o. oraz Informacja RODO dotycząca fanpage’a „Magiczne Ogrody” na portalu Facebook, dostępne pod adresem: https://magiczneogrody.com/polityka-prywatnosci/.

§10
Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
  1. ) gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie konkretnego postanowienia Regulaminu za niedozwolone;
  2. ) w razie zmiany rodzaju i zakresu Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunków lub zasad świadczenia Usług;
  3. ) w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.
 2. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na Stronie internetowej w formie okienka pop-up oraz odpowiednich postów w mediach społecznościowych.
 3. W przypadku Użytkowników zapisanych do newslettera, Usługodawca informuje o zmianie Regulaminu drogą e-mail. W przypadku braku akceptacji nowych lub zmienionych postanowień Użytkownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu wykreślenia go z newslettera.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, dane przekazane przez Użytkownika są usuwane z bazy danych Usługodawcy w terminie 7 dni.

§11
Potencjalne ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Stosownie do art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w ust. 2 (poniżej).
 2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, w tym z korzystaniem ze Strony internetowej Usługodawcy i jego profili w mediach społecznościowych czy wyszukiwarkach, należą m.in.:
  1. ) złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
  2. ) programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
  3. ) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  4. ) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
  5. ) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
  6. ) kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.
 3. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści zawartych na Stronie internetowej, w tym będących składnikiem Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także treści zamieszczanych przez Usługodawcę na profilach Usługodawcy w mediach społecznościowych i wyszukiwarkach przysługują Usługodawcy.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści, o których mowa w ust. 1 (powyżej), wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z treści, o których mowa w ust. 1 (powyżej), bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy lub wykraczające poza granice dozwolone prawem, są zabronione.
 4. Stosownie do art. 6 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że w ramach Strony internetowej stosuje pliki cookies w celach opisanych szerzej w banerze cookies na Stronie internetowej.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub bezskutecznego postanowienia mają zastosowanie inne postanowienia, które są najbliższe celom nieważnego lub bezskutecznego postanowienia i całego Regulaminu, a zarazem są zgodne z przepisami obowiązującego prawa.
 6. W przypadku ewentualnych sporów związanych z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, sądem właściwym do ich rozpatrywania będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2024 roku.
Skip to content