Regulamin Wielkiej Bitwy

REGULAMIN ZABAWY RUCHOWEJ „WIELKA BITWA”
1. Niniejszy regulamin określa zasady zabawy ruchowej prowadzonej pod nazwą „ Wielka Bitwa”.
2. Organizatorem promocji jest Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716278-59-34, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Miejscem zabawy jest Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody położony w miejscowości Trzcianki 92, gmina Janowiec, woj. lubelskie, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Termin zabawy to 27-28 lipca 2019 roku.
5. Uczestnikami zabawy mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a niepełnoletni od 5 roku życia do 18 roku życia tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodzica bądź pełnoletniego opiekuna prawnego/faktycznego.
6. Z zabawy mogą korzystać osoby, które uprzednio zakupiły bilet wejścia do Parku Magiczne Ogrody.
7. Celem imprezy jest zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu, promocja zdrowego trybu życia, uświadamianie dzieci i młodzieży ważności przestrzegania reguł i kulturalnego zachowania, wspólna edukacja historyczna poprzez zabawę i rozrywkę.
7. Decyzję co do przeciw-skazań zdrowotnych i innych ( np. lęki, nieumiejętność radzenia sobie z przeszkodami ) – które mogłyby spowodować jakiekolwiek negatywne konsekwencje dla Uczestników w związku z wzięciem udziału w zabawie – podejmują osoby pełnoletnie samodzielnie, a co do dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia ich pełnoletni opiekunowie prawni/faktyczni. Organizator przyjmuje, że Uczestnicy przed wzięciem udziału w zabawie przez nich samych albo podopiecznych zapoznali siebie i swoje dzieci z regulaminem Parku i przedmiotowym regulaminem i będą przestrzegać postanowień tych regulaminów.
8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbki i szkody Uczestników związane z wzięciem udziału w zabawie.
9. Każdy Uczestnik musi być najpierw zakwalifikowany do udziału w zabawie i zostać członkiem armii (drużyny), odbyć instruktaż zachowania się podczas zabawy przeprowadzony przez personel Parku Magiczne Ogrody, a następnie zostać wyposażonym w niezbędne okrycie i rekwizyty do zabawy.
10. Każdy Uczestnik musi przestrzegać poleceń wydawanych na bieżąco przez personel Parku, reguł „fair play”, zasad przedmiotowego regulaminu i regulaminu Parku, zasad przekazanych w instruktażu/szkoleniu i reguł bezpiecznego zachowania.
11. W trakcie zabawy dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia winny przebywać nieprzerwanie pod stałą opieką rodziców i pełnoletnich opiekunów prawnych/faktycznych.
12. W trakcie zabawy obecny jest nieprzerwanie ratownik medyczny i personel Parku Magiczne Ogrody w ilości 1 osoba z personelu na 10 Uczestników.
13. O wszelkich uszkodzeniach ciała i mienia należy niezwłocznie informować personel Parku i wyjaśnić w jakich okolicznościach i czyjej winy doszło do powstania szkody.
14. Administratorem danych osobowych zbieranych w trakcie zabawy jest Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” 16/13, 24 – 100 Puławy, woj. lubelskie, NIP: 7162785934, REGON: 060604671, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000353604. Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@funpark.biz.pl). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji zabawy ruchowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca 2018 roku.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli ma zastosowanie), prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a obligatoryjne w sytuacji brania udziału w zabawie przez osobę niepełnoletnią pozostająca pod Państwa opieką.
15. Fun Park Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. O aktualnym brzmieniu poinformuje swoich Klientów na stronie internetowej www.magiczneogrody.com i przy kasach Parku.

wróć
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

  • Sen zimowy...
zamknięte