Otwieramy Magiczne Ogrody 27.04! Wejdź do świata baśni!

REGULAMIN RODZINNEGO PARKU TEMATYCZNEGO „MAGICZNYCH OGRODÓW”©

MAJĄC NA UWADZE BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW RODZINNEGO PARKU TEMATYCZNEGO „MAGICZNE OGRODY”, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ I PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU.

POBYT NA TERENIE PARKU OZNACZA ZAPOZNANIE Z REGULAMINEM OZNACZA JEGO PEŁNĄ AKCEPTACJĘ.

§ 1
1. PRAWO WSTĘPU DO RODZINNEGO PARKU TEMATYCZNEGO MAJĄ OSOBY, KTÓRE POSIADAJĄ WAŻNY BILET WSTĘPU, ZAPROSZENIA IMIENNE (DALEJ JAKO: „BILET WSTĘPU”). RODZAJE BILETÓW I KRĄG OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW BILETÓW JEST KAŻDORAZOWO PUBLIKOWANY NA STRONIE ORAZ PRZED PUNKTAMI KASOWYMI PRZY WEJŚCIU DO RODZINNEGO PARKU TEMATYCZNEGO.
2. NA TERENIE RODZINNEGO PARKU TEMATYCZNEGO „MAGICZNE OGRODY” (ZWANEGO DALEJ „PARKIEM”) PRZEBYWAĆ MOŻNA WYŁĄCZNIE W GODZINACH JEGO OTWARCIA.
3. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE PARKU I KORZYSTAĆ Z ATRAKCJI WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH LUB INNYCH OSÓB PEŁNOLETNICH ( NAUCZYCIEL) POD WARUNKIEM UZYSKANIA UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY RODZICÓW BĄDŹ
OPIEKUNÓW DZIECKA PRZY CZYM OSOBA SPRAWUJĄCA NADZÓR DECYDUJE CZY DZIECKO KORZYSTAĆ BĘDZIE SAMODZIELNIE CZY RAZEM Z TĄ OSOBĄ Z DANEJ ATRAKCJI/URZĄDZENIA ZGODNIE Z WARUNKAMI KORZYSTANIA/INSTRUKCJĄ DANEGO URZĄDZENIA/ATRAKCJI.
4. NA TERENIE PARKU ZNAJDUJĄ SIĘ URZĄDZENIA/ATRAKCJE NIEWYMAGAJĄCE OBSŁUGI PERSONELU PARKU. PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z NICH PONOSZĄ KLIENCI PEŁNOLETNI ORAZ RODZICE/ OPIEKUNOWIE/OSOBY SPRAWUJĄCE NADZÓR NAD OSOBAMI  NIEPEŁNOLETNIMI.
5. ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI OKREŚLAJĄ REGULAMINY/INSTRUKCJE/ INFORMACJE UMIESZCZONE PRZY POSZCZEGÓLNYCH ATRAKCJACH.
6. PIERWSZA POMOC JEST DOSTĘPNA NA TERENIE OBIEKTU PO ZGŁOSZENIU DO PERSONELU.
7. DLA BEZPIECZEŃSTWA WŁASNEGO I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU PROSIMY O NIEZWŁOCZNE ZGŁASZANIE PERONELOWI PARKU WSZELKICH PRZYPADKÓW NARUSZANIA REGULAMINU I INNYCH NIEBEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ. WSPÓLNA TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO TO NASZ PRIORYTET.

§ 2
1. NA TERENIE PARKU ZABRONIONE JEST:
A) PALENIE TYTONIU, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALNIE OZNAKOWANYCH I PRZEZNACZONYCH DO TEGO MIEJSC;
B) WPROWADZANIE PSÓW I INNYCH ZWIERZĄT;
C) WNOSZENIE NA TEREN PARKU PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W MAGICZNYCH OGRODACH, W TYM M. IN. BRONI LUB INNYCH NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH, MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH, A TAKŻE ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, DOPALACZY I SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH;
D) JAZDA NA ROWERACH, DESKOROLKACH, ROLKACH (NIE DOTYCZY  PERSONELU ORAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH);
E) AGRESYWNE ZACHOWANIE: POPYCHANIE, PRZEWRACANIE, NISZCZENIE  URZĄDZEŃ, ZABAWEK, MIEJSC WYPOCZYNKU;
F) SPOŻYWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH POZA WYZNACZONYMI DO TEGO MIEJSCAMI;
G) HANDEL, AKWIZYCJA, REKLAMA, ODSPRZEDAŻ BILETÓW,  PRZEPROWADZANIE ZBIÓREK PIENIĘŻNYCH BEZ ZGODY ZARZĄDU FUN PARK SP. Z O.O.;
H) ZANIECZYSZCZANIE LUB ZAŚMIECANIE TERENU PARKU; PROSIMY O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI, A ZUŻYTE BUTELKI I OPAKOWANIA PROSIMY WRZUCAĆ DO POJEMNIKÓW NA ŚMIECI;
I) NISZCZENIE ZIELENI I INFRASTRUKTURY PARKU, A TAKŻE PRZEDMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO POZOSTAŁYCH OSÓB; W PRZYPADKU DOKONANIA ZNISZCZEŃ SPRAWCA ZOSTANIE ZOBOWIĄZANY DO ZAPŁATY ZA WYRZĄDZONE SZKODY W MIENIU I DODATKOWO NARAZI SIĘ NA  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ;
J) WCHODZENIE DO POMIESZCZEŃ LUB STREF PRZEZNACZONYCH DLA  PERSONELU LUB OSÓB UPOWAŻNIONYCH;
K) SPOŻYWANIE POKARMÓW I NAPOJÓW W TRAKCIE KORZYSTANIA Z  ATRAKCJI/URZĄDZEŃ ZABAWEK, ABY ZAPOBIEC NIEPRZEWIDZIANYM  WYPADKOM ZAGRAŻAJĄCYM ŻYCIU, ZDROWIU I MIENIU KLIENTÓW;
L) WCHODZENIA DO ZBIORNIKÓW Z WODĄ, OCZEK WODNYCH I KĄPIELI W NICH.
2. GOŚCIE PARKU – W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU – ZOBOWIĄZANI SĄ PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ POLECENIOM WYDAWANYM PRZEZ PERSONEL PARKU.
3. NA TEREN PARKU NIE ZOSTANĄ WPUSZCZONE OSOBY, KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA TO, ŻE SĄ NIETRZEŹWE, POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW, ŚRODKÓW PSYCHOTROPOWYCH LUB INNYCH SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH, A TAKŻE OSOBY KTÓRE ZACHOWUJĄ SIĘ NIEPRZYZWOICIE I AGRESYWNIE.
4. NA TERENIE PARKU BEZWZGLĘDNIE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ WZNIECANIA OGNIA, Z WYJĄTKIEM MIEJSC PRZEZNACZONYCH DO GRILLOWANIA.
5. KTO PRZESZKADZA INNYM GOŚCIOM, UŻYWA INFRASTRUKTURY I URZĄDZEŃ PARKU WBREW INSTRUKCJOM UŻYTKOWANIA, BEZPIECZNYM ZASADOM KORZYSTANIA, DOBRYM OBYCZAJOM, BEZ POSZANOWANIA INNYCH WSPÓŁKORZYSTAJACYCH, NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM ORAZ NIE
PODPORZĄDKOWUJE SIĘ POLECENIOM PERSONELU MOŻE ZOSTAĆ WYPROSZONY Z TERENU PARKU. WYPROSZONYM OSOBOM NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI CENY UISZCZONEJ ZA WSTĘP.
6. WŁAŚCICIEL PARKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŻYCIU, ZDROWIU, MIENIU WYWOŁANE Z WINY, RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA I LEKKOMYŚLNOŚCI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ATRAKCJI, A TAKŻE Z POWODU BRAKU NADZORU/OPIEKI NAD OSOBAMI NIEPEŁNOLETNIMI.
7. WSZELKIE SZKODY SPOWODOWANE DZIAŁANIEM OSÓB NIEPEŁNOLETNICH POKRYWAJĄ W CAŁOŚCI OSOBY, POD OPIEKĄ KTÓRYCH POZOSTAJĄ NIEPEŁNOLETNI.

§ 3
1.W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA GOŚCIOM PARKU, TEREN PARKU JEST MONITOROWANY. ZAPISY MONITORINGU WYKORZYSTYWANE SĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ PRACOWNIKÓW PARKU, DOKUMENTUJĄC ZAISTNIAŁE ZAGROŻENIA LUB SZKODY Z ZACHOWANIEM NIENARUSZALNOŚCI DÓBR OSOBISTYCH.
2.OSOBY WCHODZĄCE NA TEREN PARKU ROZRYWKI WYRAŻAJĄ ZGODĘ (A W PRZYPADKACH PRZEWIDZIANYCH PRAWEM – UDZIELA JĄ WŁAŚCIWA OSOBA UPRAWNIONA, NP. PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY) NA NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ICH WIZERUNKU, ZAREJESTROWANEGO PODCZAS POBYTU W RODZINNYM PARKU  TEMATYCZNYM MAGICZNE OGRODY DLA CELÓW MARKETINGOWYCH (ART. 81 PRAWA AUTORSKIEGO). ZGODA UDZIELONA JEST NA CZAS NIEOKREŚLONY I BEZ OGRANICZEŃ TERYTORIALNYCH. ZGODA OBEJMUJE RÓWNIEŻ ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU PRZEZ OSOBY TRZECIE W RAMACH  NADAWANIA ORAZ PUBLICZNEGO ODTWARZANIA MATERIAŁÓW  MARKETINGOWYCH, ZDJĘĆ, REPORTAŻY, FILMÓW PROMOCYJNYCH, TELEDYSKÓW, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH I TRANSMISJI AUDIO-WIZUALNYCH ORAZ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WYDARZEŃ I IMPREZ ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU, W TYM W SIECI INTERNET I NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH. ZGODNIE Z ART. 81 UST. 2 PKT 2 PRAWA AUTORSKIEGO ZEZWOLENIA NIE WYMAGA ROZPOWSZECHNIANIE  WIZERUNKU OSOBY STANOWIĄCEJ JEDYNIE SZCZEGÓŁ CAŁOŚCI TAKIEJ JAK M.IN. ZGROMADZENIE, KRAJOBRAZ, PUBLICZNA IMPREZA.

§ 4
1. MAJĄC NA WZGLĘDZIE BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI, PARK OFERUJE ATRAKCJE ZGODNIE Z USTALONYMI DLA DANYCH URZĄDZEŃ I ATRAKCJI PARAMETRAMI DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH (M. IN. WZROST, WAGA, WIEK). ZABRONIONE JEST KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ I ATRAKCJI PRZEZ OSOBY NIE SPEŁNIAJĄCE PARAMENTRÓW OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW. WOBEC  POWYŻSZEGO ZAKAZANE JEST KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ, KÓRE POSIADAJĄ TAKIE OBOSTRZENIA.
2. PARK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIERUCHOMIENIA NIEKTÓRYCH URZĄDZEŃ ZE WZGLĘDU NA ICH KONSERWACJĘ, SERWISOWANIE ALBO ROZBUDOWĘ URZĄDZEŃ, A TAKŻE ZŁE WARUNKI POGODOWE.
3. PARK NIE OFERUJE I NIE PROWADZI ŻADNYCH KĄPIELISK. ZABRONIONE JEST PŁYWANIE W ZBIORNIKACH WODNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU. ZABAWA Z UŻYCIEM WODY DOZWOLONA JEST W WYZNACZONYCH SPECJALNIE DO TEGO CELU MIEJSCACH, TJ. W WODNYM ŚWIECIE.
4. PARK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZERWY W  FUNKCJONOWANIU PARKU WYNIKAJĄCE Z DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ JAK NP. BRAK DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, DZIAŁANIE SIŁ PRZYRODY ITP. ORAZ W PRZYPADKU ZAISTIENIA AWARII URZĄDZEŃ.
5. PARK NIE PROWADZI SZATNI. W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE PARKU ZAGUBIONYCH LUB POZOSTAWIONYCH RZECZY PARK ZABEZPIECZA JE I PRZECHOWUJE PRZEZ 30 DNI, W CELU WYDANIA OSOBIE UPRAWNIONEJ. PERSONEL MAGICZNYCH OGRODÓW OGŁASZA RÓWNIEŻ O ZGUBIONEJ LUB
POZOSTAWIONEJ RZECZY PRZY KASACH DO PARKU.
6. REKLAMACJE NALEŻY SKŁADAĆ NA FORMULARZU ZNAJDUJĄCYM SIĘ W KASACH PARKU BEZPOŚREDNIO DO PERSONELU. REKLAMACJE BĘDĄ ROZPOZNANE W TERMINIE 14 DNI W PRZYPADKU SPRZEDAŻY I 30 DNI W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH OD DATY ICH ZŁOŻENIA. WSZELKIE USZKODZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ ZARZĄDCY PARKU FUN PARK SP. Z O.O.
UL. GEN. FIELDORFA „NILA” 16 LOK. 13, 24-100 PUŁAWY, NA GŁÓWNYM DZIEDZIŃCU PARKU MAGICZNE OGRODY, TRZCIANKI 92, 24-123 JANOWIEC,
LUB TELEFONICZNIE POD NUMEREM: 503 983 135

§ 5
1. REGULACJE ODNOSZĄCE SIĘ DO DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTE SĄ W POLITYCE PRYWATNOŚCI PARKU ROZRYWKI.
2. NINIEJSZY REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 25 MAJA 2018

Skip to content