Dziękujemy Wam za obecność w 2023! Zapraszamy wiosną 2024!

Zasady ogólne

1. Zapoznanie się z regulaminem oznacza jego akceptację.
2. Prawo wstępu na teren Magicznych Ogrodów mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu, zakupiony w kasie lub za pośrednictwem strony internetowej www.magiczneogrody.com/bilety/. Rodzaje biletów i ich przeznaczenie dla osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów jest publikowany na stronie oraz przed punktami kasowymi przy wejściu do Ogrodów.
3. Bilet wstępu uprawnia do korzystania ze wszystkich urządzeń i atrakcji przez cały okres przebywania na terenie Magicznych Ogrodów, aż do momentu jego opuszczenia.
4. Sprzedawcą biletów jest: FUN PARK Sp. z o.o., ul. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, NIP: 7162785934, KRS: 0000353604, REGON: 060604671.
5. Złożenie zamówienia na zakup biletów za pośrednictwem strony internetowej: www.magiczneogrody.com/bilety/ jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego.
6. Bilet zakupiony w kasie Magicznych Ogrodów ważny jest w dniu zakupu. Bilet zakupiony za pośrednictwem strony internetowej uprawnia do jednorazowego wejścia w okresie wskazanym na bilecie. Zarówno bilet zakupiony w kasie, jak również zakupiony za pośrednictwem strony internetowej może być przekazany przez Kupującego osobom trzecim.
7. Przy zakupie biletów w kasie obowiązuje zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Rodzaje biletów

Magiczne Ogrody prowadzą sprzedaż następujących rodzajów biletów:
1. bilet dla maluszków – przeznaczony dla dzieci o wzroście do 100 cm (wzrost dziecka może być weryfikowany przez personel) – cena biletu 15 zł.

2. bilet urodzinowy – przeznaczony dla dzieci i dorosłych mających urodziny w okresie 5 dni przed datą lub 5 dni po dacie odwiedzin w Magicznych Ogrodach; w celu weryfikacji daty urodzenia Gość winien okazać dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczkę zdrowia, legitymację szkolną lub odpis aktu urodzenia); w przypadku braku takiego dokumentu lub odmowy okazania go personelowi Magicznych Ogrodów, Gość nie jest uprawniony do skorzystania z biletu urodzinowego – cena biletu 20 zł.

3. bilet dla osób z niepełnosprawnością – przeznaczony dla osób w każdym wieku, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności; w celu weryfikacji uprawnienia do skorzystania z biletu, Gość Magicznych Ogrodów winien okazać legitymację osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności; w przypadku braku takiego dokumentu lub odmowy okazania go personelowi Magicznych Ogrodów, Gość nie jest uprawniony do skorzystania z biletu dla osób niepełnosprawnych – cena biletu 20 zł

4.  bilet dla opiekuna osób z niepełnosprawnością – przeznaczony dla osób sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością; w celu weryfikacji uprawnienia do skorzystania z biletu, Gość Magicznych Ogrodów winien okazać legitymację osoby niepełnosprawnej lub jej orzeczenie o niepełnosprawności; w przypadku braku takiego dokumentu lub odmowy okazania go personelowi Magicznych Ogrodów, Gość nie jest uprawniony do skorzystania z biletu dla opiekuna osób z niepełnosprawnością – cena biletu 49 zł;

5. bilet grupowy rodzinny dla 3 osób – przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, przy czym należy pamiętać, że osobom niepełnoletnim zawsze musi towarzyszyć osoba pełnoletnia – cena biletu 269 zł.

6. bilet „każda następna osoba” 1 osobowy – bilet dodatkowy przeznaczony dla biletów grupowych – cena biletu 89 zł.

7. bilet ulgowy – przeznaczony dla dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia oraz dla osób, które ukończyły 60 rok życia; w celu weryfikacji daty urodzenia Gość Magicznych Ogrodów winien okazać dokument tożsamości; w przypadku braku takiego dokumentu lub odmowy okazania go personelowi Ogrodów, Gość nie jest uprawniony do skorzystania z biletu ulgowego – cena biletu 89 zł.

8. bilet normalny – przeznaczony dla osób pomiędzy ukończonym 15 rokiem życia a 60 rokiem życia – cena biletu 99 zł.

Zakup biletu za pośrednictwem strony internetowej

1. Zakupu biletów do Magicznych Ogrodów można dokonać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.bilety.magiczneogrody.com. zwany dalej „Serwisem biletowym”.
2. Serwis biletowy umożliwia zakup biletów na wizytę w Magicznych Ogrodach, pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu.

Zamówienia

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:
a) wybór rodzaju i liczby zamawianych biletów:
– bilet ulgowy dotyczy dzieci, o wzroście powyżej 100 cm, które nie ukończyły 15 roku życia oraz dla osób, które ukończyły 60 rok życia;
– bilet normalny dotyczy osób pomiędzy ukończonym 15 rokiem życia a 60 rokiem życia;
– bilet grupowy rodzinny, dotyczy osób w dowolnym wieku w grupach powyżej 3 osób;
c) zaakceptowanie przez Kupującego kosztów zamówienia i zasad zakupu;
d) zapłata za zarezerwowane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl;
Ostateczne koszty zamówienia biletów składają się wyłącznie z cen biletów. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
e) Serwis biletowy potwierdza dokonanie zamówienia poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie.
f) dostawa zamówionego biletu odbywa się drogą elektroniczną, na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
2. Serwis biletowy może ograniczyć liczbę zamawianych w jednej transakcji liczby biletów. Informacja o takiej sytuacji publikowana będzie razem z informacją o danym wydarzeniu.
3. Bilet kupiony przez serwis biletowy, ważny jest od momentu zaksięgowania wpłaty i wygenerowania biletu.

Dostawa

1. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia zostaje automatycznie anulowane.
2. Udostępnienie biletów Kupującemu następuje pocztą elektroniczną na podany w trakcie zamówienia adres e-mail, po potwierdzeniu przyjęcia płatności w sposób wskazany w zamówieniu i w terminie z niego wynikającym.
3. Jeżeli udostępnienie biletów odbywać się będzie z opóźnieniem w stosunku do momentu dokonania zapłaty za bilety Kupujący dodatkowo jest informowany o momencie rozpoczęcia dystrybucji na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
4. Kupujący po zaewidencjonowaniu transakcji za pomocą kasy fiskalnej, może otrzymać fakturę zaliczkową na wskazany w zamówieniu adres e-mail . Dane do wystawienia faktury należy przesłać na adres kasy@magiczneogrody.com.

Zwroty

Zwroty biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej realizowane są w przypadku czasowego zamknięcia Magicznych Ogrodów, a także w okresie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakupu biletu.

Dane osobowe

1. Dokonując zakupu biletu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zakupu, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych administratorowi danych Magicznych Ogrodów.
2. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

Reklamacje

1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu biletowego oraz zakupu biletu w kasie Magicznych Ogrodów.
2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji.
3. Reklamacje dotyczące biletu zakupionego z pośrednictwem strony internetowej należy kierować na adres wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub na adres: bilety@magiczneogrody.com. Reklamacje dotyczące biletu zakupionego w kasie Magicznych Ogrodów należy składać personelowi na formularzu dostępnym w kasach Ogrodów.
4. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną.
6. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Magicznych Ogrodów ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego.
7. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę Przelewy24.pl rozpatrywane są przez Przelewy24.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.przelewy24.pl. Park nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.

Regulaminy promocji

Poniżej znajdują się regulaminy dotyczące następujących promocji: „Złota polska jesień! Promocja -20% na zakup biletów online do Magicznych Ogrodów, „Niespodzianka dla Przyjaciół Magicznych Ogrodów. Promocja -5% na zakup biletów online z kodem rabatowym”.

Regulamin promocji
„Złota polska jesień! Promocja -20% na zakup biletów online do Magicznych Ogrodów”.

Organizator Promocji
Organizatorem Promocji „Złota polska jesień! Promocja -20% na zakup biletów online do Magicznych Ogrodów” (zwanej dalej „Promocją”) jest Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34, adres elektroniczny: biuro@funpark.biz.pl, tel: +48 503-983-135 (zwana dalej „Organizatorem”).

Okres trwania Promocji
Promocja jest organizowana na terytorium Polski w okresie od dnia 4 października 2023 roku od godz. 10:20 do dnia 8 października 2023 roku do godziny 14:59 (dalej „Okres Promocji”).

Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Uczestnik może zakupić w ramach Promocji dowolny rodzaj biletów objętych Promocją oraz dowolną ilość biletów, pod warunkiem dokonania zakupu biletów za pośrednictwem strony www.bilety.magiczneogrody.com.

Zasady Promocji
Promocją objęte są wyłącznie bilety wskazane poniżej zakupione online na stronie: www.bilety.magiczneogrody.com.
Promocja obejmuje następujące rodzaje biletów:

a) bilet grupowy rodzinny dla 3 osób – cena w Promocji 215 złotych –(bilet przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, cena regularna 269,00 złotych);

b) bilet „każda następna osoba” 1 osobowy – cena w Promocji 71 złotych – (bilet przeznaczony jako dodatkowy dla biletów grupowych , cena regularna 89,00 złotych);

c) bilet ulgowy – cena w Promocji 71 złotych –(bilet przeznaczony dla dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia oraz dla osób, które ukończyły 60 rok życia, cena regularna 89,00 złotych)

d) bilet normalny – cena w Promocji 79 złotych – (przeznaczony dla osób pomiędzy ukończonym 15 rokiem życia a 60 rokiem życia, regularna cena 99,00 złotych).

Bilet zakupiony w Promocji będzie można wykorzystać w sezonie 2023. O szczegółowych datach Organizator poinformuje na stronie oraz fanpage’u Magicznych Ogrodów.
Z promocji nie mogą skorzystać osoby, które zakupiły Bilet Powrotny, bilet urodzinowy, bilet dla maluszka i bilet dla osoby z niepełnosprawnością lub dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością.
Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Organizator zapewnia Uczestnikowi promocji możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji, Regulaminu Sprzedaży, Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz Regulaminu Magicznych Ogrodów. Niniejsze regulaminy są dostępne do wglądu dla Uczestników promocji i wszystkich zainteresowanych na stronie www.magiczneogrody.com, a także na miejscu przy kasach w Magicznych Ogrodach w Trzciankach.
Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, w tym przedłużenia okresu promocji. Informacja o zmianie regulaminu każdorazowo będzie umieszczana na stronie www.magiczneogrody.com oraz przy kasach Magicznych Ogrodów w Trzciankach. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Reklamacje
Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora – Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy.
Pisemna reklamacja powinna zawierać minimum: dowód potwierdzający zakup reklamowanego biletu, imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika promocji, opis i wskazanie przyczyn reklamacji oraz powinna zawierać oświadczenie składającego reklamację o następującej treści: [ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16 lok.13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34 w celu przyjęcia i rozpoznania reklamacji. Oraz datę, miejscowość, własnoręczny podpis składającego reklamację.
Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie najpóźniej terminie 14 dni oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia termin na jej rozpatrzenie zaczyna bieg od daty jej prawidłowego uzupełnienia.
W sprawach dotyczących reklamacji, a nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą zapisy Regulaminu Przyjmowania i
Rozpatrywania Reklamacji oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

Postanowienia końcowe
Zakazuje się wprowadzania biletów nabytych w ramach niniejszej Promocji w celu odsprzedaży bądź uzyskiwania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści. Fun Park Sp. z o.o. poucza, iż wszelkie tego typu działania lub usiłowanie działania będą notyfikowane do organów ścigania i organów kontroli skarbowej.
Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z Promocją lub w postępowaniu reklamacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Promocją, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, rozpatrywania reklamacji oraz w celu sprawozdawczości finansowej.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fun Park Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, żądania usunięcia danych ze zbioru w każdym czasie, a także zaprzestania ich przetwarzania. Organizator informuje, że podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji i rozpoznania reklamacji.
Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora.

Regulamin promocji

„Niespodzianka dla Przyjaciół Magicznych Ogrodów. Promocja -5% na zakup biletów online z kodem rabatowym”

Organizator Promocji

Organizatorem Promocji „Niespodzianka dla Przyjaciół Magicznych Ogrodów. Promocja -5% na zakup biletów online z kodem rabatowym” (zwanej dalej „Promocją”) jest Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34, adres elektroniczny: biuro@funpark.biz.pl, tel: +48 503-983-135 (zwana dalej „Organizatorem”).

Okres trwania Promocji

Promocja jest organizowana na terytorium Polski w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 roku od godz. 9:00 do dnia 30 sierpnia 2023 roku do godziny 23:59 (dalej „Okres Promocji”).

Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Uczestnik może zakupić w ramach Promocji dowolny rodzaj biletów objętych Promocją oraz dowolną ilość biletów, pod warunkiem dokonania zakupu biletów za pośrednictwem strony www.bilety.magiczneogrody.com z użyciem kodu rabatowego składającego się z dwóch liter i 3 cyfr, otrzymanego w wiadomości e-mail.

Zasady Promocji

Promocją objęte są wyłącznie bilety wskazane poniżej zakupione online na stronie: www.bilety.magiczneogrody.com.

Promocja obejmuje następujące rodzaje biletów:

a) bilet grupowy rodzinny dla 3 osób – cena w Promocji 255,55 złotych –(bilet przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, cena regularna 269,00 złotych);

b) bilet „każda następna osoba” 1 osobowy – cena w Promocji 84,55 złotych – (bilet przeznaczony jako dodatkowy dla biletów grupowych , cena regularna 89,00 złotych);

c) bilet ulgowy – cena w Promocji 84,55 złotych – (bilet przeznaczony dla dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia oraz dla osób, które ukończyły 60 rok życia, cena regularna 89,00 złotych)

d) bilet normalny – cena w Promocji 94,05 złotych – (przeznaczony dla osób pomiędzy ukończonym 15 rokiem życia a 60 rokiem życia, regularna cena 99,00 złotych).

e) bilet dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością – cena w promocji 46,55 złotych – cena regularna 49 złotych.

Bilet zakupiony w Promocji będzie można wykorzystać w sezonie 2023. O szczegółowych datach Organizator poinformuje na stronie oraz fanpage’u Magicznych Ogrodów.
Z promocji nie mogą skorzystać osoby, które zakupiły Bilet Powrotny, bilet urodzinowy, bilet dla maluszka i bilet dla osoby z niepełnosprawnością.
Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Organizator zapewnia Uczestnikowi promocji możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji, Regulaminu Sprzedaży, Regulaminu Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji oraz Regulaminu Magicznych Ogrodów. Niniejsze regulaminy są dostępne do wglądu dla Uczestników promocji i wszystkich zainteresowanych na stronie www.magiczneogrody.com, a także na miejscu przy kasach w Magicznych Ogrodach w Trzciankach.

Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, w tym przedłużenia okresu promocji. Informacja o zmianie regulaminu każdorazowo będzie umieszczana na stronie www.magiczneogrody.com oraz przy kasach Magicznych Ogrodów w Trzciankach. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Reklamacje

Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora – Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy.

Pisemna reklamacja powinna zawierać minimum: dowód potwierdzający zakup reklamowanego biletu, imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika promocji, opis i wskazanie przyczyn reklamacji oraz powinna zawierać oświadczenie składającego reklamację o następującej treści: [ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16 lok.13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34 w celu przyjęcia i rozpoznania reklamacji. Oraz datę, miejscowość, własnoręczny podpis składającego reklamację.

Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie najpóźniej terminie 14 dni oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia termin na jej rozpatrzenie zaczyna bieg od daty jej prawidłowego uzupełnienia.

W sprawach dotyczących reklamacji, a nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą zapisy Regulaminu Przyjmowania i

Rozpatrywania Reklamacji oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

Postanowienia końcowe

Zakazuje się wprowadzania biletów nabytych w ramach niniejszej Promocji w celu odsprzedaży bądź uzyskiwania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści. Fun Park Sp. z o.o. poucza, iż wszelkie tego typu działania lub usiłowanie działania będą notyfikowane do organów ścigania i organów kontroli skarbowej.

Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z Promocją lub w postępowaniu reklamacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Promocją, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, rozpatrywania reklamacji oraz w celu sprawozdawczości finansowej.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fun Park Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604.

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, żądania usunięcia danych ze zbioru w każdym czasie, a także zaprzestania ich przetwarzania. Organizator informuje, że podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji i rozpoznania reklamacji.

Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora.

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI RODZINNEGO PARKU TEMATYCZNEGO „MAGICZNE OGRODY”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy „Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji ” zwany dalej regulaminem określa zasady przyjmowania i tryb rozpatrywania reklamacji przez Fun Park Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością ul. gen. Fieldorfa – Nila 16/13, 24 – 100 Puławy, woj. lubelskie KRS: 0000353604, NIP: 7162785934, REGON: 060604671.
2. Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach dąży do zapewnienia Klientom możliwości złożenia reklamacji w sposób dostosowany do ich potrzeb. Proces rozpatrywania reklamacji prowadzony będzie obiektywnie i wnikliwie z poszanowaniem dóbr osobistych zgłaszających.
3. Definicje pojęć użytych w regulaminie:
Spółka – Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach;
reklamacja – zgłoszona przez Klienta interwencja w sprawie nieprawidłowości sprzedaży towarów i wykonania usług przez Spółkę;
reklamacja uznana – reklamacja Klienta, którego zarzuty zostały potwierdzone przez Spółkę w postępowaniu wyjaśniającym, dotyczące naruszenia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zasad świadczenia usług przez Spółkę;
reklamacja nieuznana – reklamacja Klienta, którego zarzuty nie zostały potwierdzone przez Spółkę w postępowaniu wyjaśniającym, w związku z prawidłową realizacją obowiązków, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zasad świadczenia usług przez Spółkę;
Klient – osoba, która dokonała zakupu towarów i usług Spółki.

§2 Zasady składania reklamacji

1.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących świadczonych usług i sprzedaży towarów przez Spółkę Klienci mogą złożyć reklamację pisemnie na adres: FUN PARK SP. Z O.O., UL. GEN. FIELDORFA „NILA” 16 LOK. 13, 24-100 PUŁAWY w następujący sposób:
a) listownie z dopiskiem „Reklamacja”
b) za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się w punkcie kasowym na głównym dziedzińcu Rodzinnego Parku Tematycznego Magiczne Ogrody: TRZCIANKI 92, 24-123 JANOWIEC, a także do pobrania ze strony internetowej www.magiczneogrody.com
2. Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego zakup reklamowej rzeczy/biletu wstępu, złożenie oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji i przedstawieniem dowodów na poparcie swoich żądań, a w przypadku reklamacji rzeczy dodatkowo o jej dostarczenie, a także o podanie danych korespondencyjnych i numer telefonu kontaktowego. Ponadto reklamacja powinna zawierać oświadczenie składającego reklamację o następującej treści:
„[ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16 lok.13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34 w celu przyjęcia i rozpoznania reklamacji”.
miejscowość, data, podpis składającego oświadczenie
3. W celu złożenia reklamacji przez osobę trzecią w imieniu Klienta albo w celu uzyskania informacji przez osobę trzecią na temat złożonej reklamacji, Klient zobowiązany jest do przekazania Spółce odpowiedniego pełnomocnictwa posiadającego formę pisemną, a także załączyć pisemne świadczenie pełnomocnika o następującej treści:
„ [ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16 lok.13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP: 716-278-59-34 w celu przyjęcia i rozpoznania reklamacji”.
miejscowość, data, podpis składającego oświadczenie

§3 Zasady rozpatrywania reklamacji

1. Fun Park Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonym od momentu otrzymania reklamacji.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia danych przez osobę składającą reklamację termin na rozpoznanie zaczyna biec od dnia wpływu pisma mającego na celu uzupełnienie braków.
3. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji jest niemożliwe w terminie 14 dni, Klient zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia i nowym terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie może jednak przekroczyć 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania reklamacji. Wydłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1 i 2 może nastąpić, jednak tylko w sytuacji, gdyby mimo dołożenia należytej staranności i podjęcia wszelkich niezbędnych działań ze strony Spółki, sprawa nie została wyjaśniona, a udzielenie odpowiedzi nie rozwiązałoby istoty reklamacji Klienta i skutkowałoby koniecznością wznowienia procesu reklamacyjnego.

§4 Sposoby udzielania odpowiedzi na reklamację

1. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie właściwej dla formy jej złożenia (pisemnej) chyba, że Klient złoży inną dyspozycję.
2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu, ustalonego stanu faktycznego ze wskazaniem odpowiednich fragmentów regulaminów oraz stosowanych przepisów prawa, a także dowodów zgromadzonych w trakcie rozpatrywania reklamacji.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w zależności od żądania reklamującego, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, cena za usługę/towar zostanie obniżona, a w przypadku odstąpienia od umowy środki pieniężne zostaną zwrócone w formie uzgodnionej z Klientem.
4. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przez Klientów przed sądem powszechnym.
5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fun Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” 16/13, 24 – 100 Puławy, woj. lubelskie, NIP: 7162785934, REGON: 060604671, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000353604.
6. Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej
(adres: iod@funpark.biz.pl).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji reklamacji/zgłoszenia szkody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli ma zastosowanie), prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),
12. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i jest warunkiem realizacji Pana uprawnienia do przyjęcia i rozpoznania reklamacji/zgłoszenia szkody.
13. Dokumentacja dotycząca przebiegu procesu reklamacji będzie przechowywana w formie papierowej w siedzibie Spółki w zamykanym pomieszczeniu i zabezpieczonej zamkiem szafie – przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym została rozpatrzona, a w przypadku skierowania sprawy do sądu – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym prawomocnie zakończono proces.

§5

1. Fun Park Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
O aktualnym brzmieniu poinformuje swoich Klientów na stronie internetowej www.magiczneogrody.com i przy kasach Parku.
2. Skargi rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej na adres: : FUN PARK SP. Z O.O., UL. GEN. FIELDORFA „NILA” 16 LOK. 13, 24-100 PUŁAWY.

Informacje dla Gości Magicznych Ogrodów w związku z COVID-19

W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19 musimy dostosować naszą przestrzeń, byś mógł bezpiecznie korzystać z uroków tego niezwykłego miejsca wraz z rodziną. Przedstawiamy działania oparte na Wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 
i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
które zapewnią bezpieczeństwo osobiste Gości odwiedzających nasz Ogród.

WPROWADZONE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MAGICZNYCH OGRODÓW:

 • Wszyscy Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów
  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz do przypominania naszym Gościom o obowiązujących przepisach i zasadach.

 • Na terenie obiektu stosuje się codzienną dezynfekcję obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem nie rzadziej niż co godzinę, dezynfekowania często dotykanych powierzchni; toalet, blatów, klamek, poręczy, itp. 

 • Przestrzenie poddawane dezynfekcji są czyszczone przez Personel wyposażony w jednorazowe rękawiczki i maski ochronne 

 • Każda osoba przebywająca na terenie Ogrodów musi stosować się do zasad bezpieczeństwa 
  w związku z COVID-19.

 • Na terenie Ogrodów umieszczono wiele stacji dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości wraz z instrukcją dezynfekcji, m.in.

– przy bramach wejściowych i wejściach do każdego lokalu oraz sklepu z pamiątkami,

– w obrębie wszystkich stanowisk kasowych, 

– przy alejkach i ciągach komunikacyjnych (1 dezynfektor na każdy odcinek 50 m drogi). 

– przy każdym wejściu do atrakcji (przed wejściem).

 • Pomieszczenia gastronomiczne dodatkowo dezynfekowane są zgodnie z daleko idącymi zasadami sanitarnymi (HACCP oraz zaleceniami w związku z COVID-19).

 • Toalety dodatkowo dezynfekowane są w czasie zamknięcia Ogrodów zgodnie z zaleceniami dotyczącymi COVID-19 (ozonowanie, dezynfekcja dodatkowa).

 • Drodzy Goście, potrzebujemy czasu na dokonywanie dezynfekcji toalet. Z tego względu będą występowały przerwy techniczne. Prosimy o wyrozumiałość.

 • Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażono w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 • Przy kasach biletowych oraz w punkcie wejścia umieszczono listę potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 • Rekomenduje się zakup biletów poprzez platformy online oraz płatności bezgotówkowe we wszystkich punktach, kasach i sklepach.

 • Zapewniamy możliwości zakupu maseczek w sklepach będących na terenie obiektu. 

 • Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze Ogrody do obecnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.

 • Prosimy, pomóż Pracownikom Magicznych Ogrodów, w wypełnianiu ich obowiązków. 

Dziękujemy!
Cieszymy się, że znów możemy się spotkać!
Kontakt z naturą to dar, który pozwala nam zachować równowagę w życiu i rozwijać się. Cieszmy się chwilą!

Skip to content