Regulamin Sprzedaży

Regulamin PDF

REGULAMIN SPRZEDAŻY „MAGICZNYCH OGRODÓW”©

Zasady ogólne

1. Zapoznanie się z regulaminem oznacza jego akceptację.

2. Prawo wstępu na teren Magicznych Ogrodów mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu, zakupiony w kasie lub za pośrednictwem strony internetowej www.magiczneogrody.com/bilety/. Rodzaje biletów i ich przeznaczenie dla osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów jest publikowany na stronie oraz przed punktami kasowymi przy wejściu do Ogrodów.

3. Bilet wstępu uprawnia do korzystania ze wszystkich urządzeń i atrakcji przez cały okres przebywania na terenie Magicznych Ogrodów, aż do momentu jego opuszczenia.

4. Sprzedawcą biletów jest: FUN PARK Sp. z o.o., ul. Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy, NIP: 7162785934, KRS: 0000353604, REGON: 060604671.

5. Złożenie zamówienia na zakup biletów za pośrednictwem strony internetowej: www.magiczneogrody.com/bilety/ jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego.

6. Bilet zakupiony w kasie Magicznych Ogrodów ważny jest w dniu zakupu. Bilet zakupiony za pośrednictwem strony internetowej uprawnia do jednorazowego wejścia w okresie wskazanym na bilecie. Zarówno bilet zakupiony w kasie, jak również zakupiony za pośrednictwem strony internetowej może być przekazany przez Kupującego osobom trzecim.

7. Przy zakupie biletów w kasie obowiązuje zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Rodzaje biletów

Magiczne Ogrody prowadzą sprzedaż następujących rodzajów biletów:

1. bilet dla maluszków – przeznaczony dla dzieci o wzroście do 100 cm (wzrost dziecka może być weryfikowany przez personel) – cena biletu 5 zł.

2. bilet urodzinowy – przeznaczony dla dzieci i dorosłych mających urodziny w okresie 5 dni przed datą lub 5 dni po dacie odwiedzin w Magicznych Ogrodach; w celu weryfikacji daty urodzenia Gość winien okazać dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczkę zdrowia, legitymację szkolną lub odpis aktu urodzenia); w przypadku braku takiego dokumentu lub odmowy okazania go personelowi Magicznych Ogrodów, Gość nie jest uprawniony do skorzystania z biletu urodzinowego – cena biletu 20 zł.

3. bilet dla osób z niepełnosprawnością – przeznaczony dla osób w każdym wieku, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności; w celu weryfikacji uprawnienia do skorzystania z biletu, Gość Magicznych Ogrodów winien okazać legitymację osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności; w przypadku braku takiego dokumentu lub odmowy okazania go personelowi Magicznych Ogrodów, Gość nie jest uprawniony do skorzystania z biletu dla osób niepełnosprawnych – cena biletu 10 zł; opiekun osoby niepełnosprawnej uprawniony jest do zakupu biletu na zasadach ogólnych;

4. bilet grupowy rodzinny dla 3 osób – przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, przy czym należy pamiętać, że osobom niepełnoletnim zawsze musi towarzyszyć osoba pełnoletnia – cena biletu 229 zł.

5. bilet grupowy rodzinny dla 4 osób – przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób dorosłych i dzieci, przy czym należy pamiętać, że osobom niepełnoletnim zawsze musi towarzyszyć osoba pełnoletnia – cena biletu 299 zł.

6. bilet „każda następna osoba” 1 osobowy – bilet dodatkowy przeznaczony dla biletów grupowych – cena biletu 79 zł.

7. bilet ulgowy – przeznaczony dla dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia oraz dla osób, które ukończyły 60 rok życia; w celu weryfikacji daty urodzenia Gość Magicznych Ogrodów winien okazać dokument tożsamości; w przypadku braku takiego dokumentu lub odmowy okazania go personelowi Ogrodów, Gość nie jest uprawniony do skorzystania z biletu ulgowego – cena biletu 79 zł.

8. bilet normalny – przeznaczony dla osób pomiędzy ukończonym 15 rokiem życia a 60 rokiem życia – cena biletu 89 zł.

Zakup biletu za pośrednictwem strony internetowej

1. Zakupu biletów do Magicznych Ogrodów można dokonać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.bilety.magiczneogrody.com. zwany dalej „Serwisem biletowym”.

2. Serwis biletowy umożliwia zakup biletów na wizytę w Magicznych Ogrodach, pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu.

Zamówienia

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:

a) wybór rodzaju i liczby zamawianych biletów:

bilet ulgowy dotyczy dzieci, o wzroście powyżej 100 cm, które nie ukończyły 15 roku życia oraz dla osób, które ukończyły 60 rok życia;

bilet normalny dotyczy osób pomiędzy ukończonym 15 rokiem życia a 60 rokiem życia;

bilet grupowy rodzinny, dotyczy osób w dowolnym wieku w grupach powyżej 3 osób;

c) zaakceptowanie przez Kupującego kosztów zamówienia i zasad zakupu;

d) zapłata za zarezerwowane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl;

Ostateczne koszty zamówienia biletów składają się wyłącznie z cen biletów. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

e) Serwis biletowy potwierdza dokonanie zamówienia poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie.

f) dostawa zamówionego biletu odbywa się drogą elektroniczną, na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

8. Serwis biletowy może ograniczyć liczbę zamawianych w jednej transakcji liczby biletów. Informacja o takiej sytuacji publikowana będzie razem z informacją o danym wydarzeniu.

9. Bilet kupiony przez serwis biletowy, ważny jest od momentu zaksięgowania wpłaty i wygenerowania biletu.

Dostawa

1. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia zostaje automatycznie anulowane.

2. Udostępnienie biletów Kupującemu następuje pocztą elektroniczną na podany w trakcie zamówienia adres e-mail, po potwierdzeniu przyjęcia płatności w sposób wskazany w zamówieniu i w terminie z niego wynikającym.

3. Jeżeli udostępnienie biletów odbywać się będzie z opóźnieniem w stosunku do momentu dokonania zapłaty za bilety Kupujący dodatkowo jest informowany o momencie rozpoczęcia dystrybucji na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

4. Kupujący po zaewidencjonowaniu transakcji za pomocą kasy fiskalnej, może otrzymać fakturę zaliczkową na wskazany w zamówieniu adres e-mail . Dane do wystawienia faktury należy przesłać na adres kasy@magiczneogrody.com.

Zwroty

Zwroty biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej realizowane są w przypadku czasowego zamknięcia Magicznych Ogrodów, a także w okresie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakupu biletu.

Dane osobowe

1. Dokonując zakupu biletu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zakupu, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych administratorowi danych Magicznych Ogrodów.

2. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

Reklamacje

1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu biletowego oraz zakupu biletu w kasie Magicznych Ogrodów.

2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji.

3. Reklamacje dotyczące biletu zakupionego z pośrednictwem strony internetowej należy kierować na adres wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub na adres: bilety@magiczneogrody.com. Reklamacje dotyczące biletu zakupionego w kasie Magicznych Ogrodów należy składać personelowi na formularzu dostępnym w kasach Ogrodów.

4. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną.

6. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Magicznych Ogrodów ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego.

7. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę Przelewy24.pl rozpatrywane są przez Przelewy24.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.przelewy24.pl. Park nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.

wróć
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

  • codziennie
10:00 - 19:00