Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUN PARK SP. Z O.O.

1. Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jest Fun Park Sp. z o.o. ul. Fieldorfa Nila 16/13, Puławy
24-100, NIP 716-278-59-34, REGON 060604671, KRS 0000353604

2. Administrator zapewnia korzystającemu z Serwisu www.magiczneogrody.com następujące formy kontaktu: telefon: +48 503 983 135, e-mail: kontakt@magiczneogrody.com oraz pisemnie na adres: Fun Park Sp. z o.o. ul. Fieldorfa Nila 16/13, Puławy 24-100.

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@funpark.biz.pl

4. Dane osobowe korzystającego są zaszyfrowane i zabezpieczone przez Administratora zgodnie
z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem najwyższej staranności.

5. Dane osobowe korzystającego z serwisu przetwarzane są w celu realizacji zamówienia złożonego za pomocą Serwisu (umowa kupna – sprzedaży biletu) oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług
i optymalizacji korzystania z Serwisu.

6. Korzystający podaje dane osobowe obejmujące jego imię, nazwisko lub nazwę, dane adresowe, adres e-mail, ewentualnie numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej NIP.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Korzystającego jest:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez Administratora, będącego jednocześnie Sprzedawcą, umowy sprzedaży Biletu.
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze, takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak kierowanie ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia sprzedaży/usług objętych umową, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
w tym roszczeń podatkowych i cywilnych t.j. przez 6 lat.

9. Korzystający ma prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Korzystający może również żądać od Administratora przeniesienia danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Korzystający może w każdym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Korzystający może wycofać wyrażoną zgodę w następujących formach: e-mail: kontakt@magiczneogrody.com lub pisemnie na adres: Fun Park Sp. z o.o. ul. Fieldorfa Nila 16/13, 24 – 100 Puławy.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Korzystającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie przez Korzystającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania umowy sprzedaży Biletu. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zakupu Biletów za pośrednictwem Serwisu.

12. Korzystający może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne
i nie jest konieczne do realizacji umowy sprzedaży Biletów.

13. Korzystający poniżej 16 roku życia może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych jedynie gdy zgodę taką wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

14. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom, np. podwykonawcom lub pośrednikowi w płatności. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe Korzystającego mogą być przekazane innym podwykonawcom, np. agencjom reklamowym lub partnerom handlowym. Administrator może być również zobligowany do przekazania danych osobowych organom i instytucjom państwowym, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

15. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
– poprzez gromadzenie plików “cookies”. Pliki cookies w żadnym wypadku nie umożliwiają identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na urządzeniu końcowym użytkownika witryny jest dozwolone o ile użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich
z urządzenia.

16. Podstawę do przetwarzania danych gromadzonych w cookies oraz skryptach śledzących stanowi uzasadniony interes Administratora, mający na celu zapewnienie świadczenia usług na możliwie wysokim poziomie.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Więcej informacji: www.wszystkoociasteczkach.pl

Informacja RODO dotycząca fanpage’a „Magiczne Ogrody” na portalu Facebook

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a Magiczne Ogrody jest firma Fun Park Sp. z o.o. ul. Fieldorfa Nila 16/13, Puławy 24-100

Informacje ogólne:

 • Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
 • Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 • Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
 • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 • Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
 • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,

opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Magiczne Ogrody na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,

dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);

inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;

treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger

anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Odbiorcy danych:

W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage’a;

podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:

informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;

w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;

Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;

dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,

dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata,

dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1. telefonicznie: (22) 531 03 00.
2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
3. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

Skip to content